Politikas mērķis: nodrošināt profesionālās mākslas produktu un pakalpojumu kvalitāti un pieejamību sabiedrībai, dažādām tās mērķgrupām, kā arī sekmēt profesionālās mākslas izcilību / Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes „Radošā Latvija 2014-2020”

 

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2014)

Plānotā vērtība (2020)

Kultūras pasākumu apmeklējumu skaits gadā (uz 100 iedzīvotājiem)[432]

Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam

196

200

Profesionālās mākslas pasākumu pieaugums reģionos( % bāzes vērtība 2008.gadā 100)

Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes „Radošā Latvija 2014-2020”

125

135

Radošo industriju eksporta īpatsvars no kopējā eksporta (%) [118]

Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam

1,2

 

1,6

 

7,5

Kultūras un radošo industriju jomā strādājošo uzņēmumu īpatsvars no visiem uzņēmumiem (%) [119]

Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam

6,5

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījums

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

38 572 504

42 980 867

53 261 880

55 951 945

48 897 101

26

26

31

31

31

19.03.00 Filmu nozare

3 979 783

5 846 065

9 784 965

5 464 465

4 954 630

10

10

11

11

11

19.07.00 Mākslas un literatūra

23 842 174

25 327 561

26 302 946

26 278 772

26 282 514

-

-

-

-

-

22.02.00 Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas

1 989 430

2 072 381

2 434 447

3 851 647

1 226 647

-

-

-

-

-

22.12.00 Latvijas Valsts simtgades programma

-

-

5 000 459

10 623 624

6 699 873

-

-

4

4

4

25.00.00 Valsts kultūrkapitāla fonds

8 044 263

9 468 542

9 467 119

9 467 119

9 467 119

12

12

12

12

12

67.06.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana

327 094

266 318

271 944

266 318

266 318

4

4

4

4

4

69.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu

113 814

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69.06.00 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības projekti

14 102

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.20.00 Projekti un pasākumi Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanai 2015.gadā

131 867

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

129 977

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Kapitālsabiedrības, kurās KM ir kapitāldaļu turētāja (skaits)_

16

16

16

16

16

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Ar valsts atbalstu producētās filmas (skaits)

49

35

50

50

50

Izrādes un koncerti (skaits)

3 553

3 238

3 300

3 400

3 500

Latviešu daiļliteratūras izdevumi (skaits)

-

-

450

470

500

Publiskā patapinājuma izmaksu saņēmušie autori (skaits)

1 713

1 500

1 730

1 740

1 750

VKKF konkursos atbalstītie projekti (skaits)

2 743

3 000

3 000

3 000

3 000