Politikas mērķis:
nodrošināt profesionālās mākslas produktu un pakalpojumu kvalitāti un pieejamību sabiedrībai, dažādām tās mērķgrupām, kā arī sekmēt profesionālās mākslas izcilību /
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība    

Plānotā vērtība    

Kultūras pasākumu apmeklējumi gadā uz 100 iedzīvotājiem (skaits) [377]

Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

255

(2018)

260

(2024)

Eksporta daļa valsts kopējā kultūras preču apjomā [376]

Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

1,27

(2017)

1,6

(2024)

Valdības rīcības plāns

154., 155., 158..

 

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

52 796 537

56 988 040

68 202 965

56 445 311

54 595 428

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

39,5

40,5

32,5

20,3

20

19.03.00  Filmu nozare

5 312 461

6 256 369

6 351 139

5 358 939

5 358 939

11

11

10

10

10

19.07.00 Mākslas un literatūra

27 881 204

33 668 535

44 608 616

37 515 670

35 364 822

-

-

-

-

-

22.02.00  Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas

1 133 781

1 239 647

1 139 597

1 139 597

1 139 597

-

-

-

-

-

22.12.00 Latvijas Valsts simtgades programma

6 464 698

4 651 703

4 773 491

-

-

11,5

11,5

10,5

-

-

25.00.00  Valsts kultūrkapitāla fonds

9 941 344

10 880 971

11 209 040

12 425 131

12 732 070

11

11

10

10

10

67.06.00  Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana

396 768

290 815

121 082

5 974

-

6

7

2

0,3

-

67.02.00  Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošanu

29 759

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem adījumiem izlietojums

1 636 522

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Kapitālsabiedrības, kurās KM ir kapitāldaļu turētāja (skaits)

16

16

16

16

16

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Ar valsts atbalstu producētas filmas (skaits)

30

35

35

30

30

Izrādes un koncerti (skaits)

4 004

3 260

3 231

3 023

3 394

Latviešu daiļliteratūras izdevumi (skaits)

459

455

455

455

455

Publiskā patapinājuma izmaksu saņēmušie autori (skaits)

1 926

1 800

1 800

1 800

1 800

Valsts kultūrkapitāla fonda konkursos atbalstītie projekti (skaits)

3 171

3 000

3 000

3 300

3 300