Politikas mērķis:

  1. nodrošināt personai ienākumu atvietojumu, aizejot pensijā, zaudējot darbu, iegūstot invaliditāti, zaudējot apgādnieku, saslimstot, dodoties pirmsdzemdību un pēcdzemdību vai bērna kopšanas atvaļinājumā, ciešot nelaimes gadījumā darbā vai iegūstot arodslimību;
  2. nodrošināt valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas funkcionēšanu un stabilitāti ilgtermiņā /Koncepcija par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2015)

Plānotā vērtība (2017)

Sociālās apdrošināšanas budžeta uzkrātais atlikums gada beigās (% no IKP)

Koncepcija par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā

1,9

2,2

Sociālās apdrošināšanas sistēmas noslodze (uzskaitē esošo pensionāru skaits uz 1000 obligāti sociāli apdrošinātām personām gada sākumā)

Koncepcija par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā

601

591

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā1euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

2 193 882 755

2 229 289 970

2 403 491 272

2 578 852 577

2 753 982 969

977,2

1 031,9

1 030,9

1 030,9

1 030,9

04.00.00 Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai

33 502 306

27 677 340

27 867 970

28 024 121

28 218 061

-

-

-

-

-

20.03.00 Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām

170 674 649

163 416 432

150 314 001

141 783 468

133 613 054

-

-

-

-

-

04.01.00 Valsts pensiju speciālais budžets2 (speciālais budžets)

1 657 061 917

1 686 129 326

1 755 586 993

1 864 125 898

1 990 144 751

-

-

-

-

-

04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets3 (speciālais budžets)

122 151 799

123 664 498

149 010 484

163 443 236

167 734 646

-

-

-

-

-

04.03.00 Darba negadījumu speciālais budžets(speciālais budžets)

31 975 882

34 190 477

39 731 570

43 597 270

47 166 220

-

-

-

-

-

04.04.00 Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets (speciālais budžets)

470 344 640

487 913 144

595 861 231

660 497 846

714 040 666

-

-

-

-

-

04.05.00 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets (speciālais budžets)

14 821 310

15 873 737

17 534 895

17 466 730

16 876 832

977,2

1 031,9

1 030,9

1 030,9

1 030,9

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras klātienes klientu apkalpošanas vietas (skaits)

-

38

38

38

35

Vecuma pensijas saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)

463 511

461 612

454 548

451 261

448 338

Invaliditātes pensijas saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)

70 054

70 858

72 565

73 681

74 669

Bezdarbnieka pabalstu saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)

38 070

36 130

38 163

37 925

36 890

Vecāku pabalsta saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)

21 816

20 661

23 607

24 108

24 577

Slimības pabalsta saņēmēji, neskaitot pabalstu saņēmējus saistībā ar negadījumu darbā, (skaits vidēji mēnesī)

14 126

14 121

15 752

16 411

16 918

Atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)

7 574

7 629

8 316

8 487

8 569

Kvalitātes rādītāji

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumi, kuru saņemšanai klientam nav jāiesniedz citu iestāžu rīcībā esoša informācija vai dokumenti (skaits)

20

22

21

22

22

 1Izdevumi kopā konsolidēti, neiekļaujot šādus izdevumus:

  • speciālā budžeta savstarpējos transfertus (2015.gadā 114 639 643 euro, 2016.gadā  125 062 918 euro, 2017.gadā 157 884 789 euro, 2018.gadā 173 909 291 euro, 2019.gadā 185 606 968 euro);
  • pamatbudžeta apakšprogrammas 04.00.00 "Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai" izdevumus piemaksu AZG pensiju izmaksām, Augstākās Padomes deputātu pensijām un piemaksām politiski represēto pensijām (2015.gadā 21 335 456 euro, 2016.gadā 21 095 634 euro, 2017.gadā 24 217 082 euro, 2018.gadā 24 393 233 euro, 2019.gadā 24 591 239 euro);
  • pamatbudžeta apakšprogrammas 20.03.00 "Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām" izdevumus.

Minētie izdevumi iekļauti pie darbības jomas „Sociālā apdrošināšana”.

2Netiek iekļauti izdevumi izdienas pensijām.

 3Netiek iekļauti izdevumi aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un preventīvajiem bezdarba samazināšanas pasākumiem  un ar šo pasākumu nodrošināšanu saistītām administrēšanas izmaksām.

4Netiek iekļauti izdevumi preventīvajiem pasākumiem, lai uzlabotu darba vidi, izglītotu darba devējus un  darbiniekus, novērstu nelaimes gadījumus darbā un saslimšanu ar arodslimībām, kurus īsteno Rīgas Stradiņa universitātes aģentūra „Darba drošības un vides veselības institūts”.