Politikas mērķis: prognozējuma un starptautiski konkurētspējīga nodokļu, muitas politika un administrēšana, kā arī grāmatvedības revīzijas politika, prognozējama un stabila kopējā nodevu noteikšanas un administrēšanas sistēma/politika / Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam (projekts)

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2020)

Nodokļu ieņēmumi (% no IKP)

Likumprojekts “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022. gadam”

31,1

31,0

Ēnu ekonomikas īpatsvars saskaņā ar F.Šneidera pētījuma datiem (% no IKP)

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam (projekts)

20,2

18,9

Valdības rīcības plāns

6.1., 8.1., 9.1., 11.1., 11.2.; 12.2.; 12.4., 13.1.; 13.2.,13.3., 13.4., 14.1., 15.1., 16.2., 100.3.

 

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

129 896 173

127 856 484

127 814 684

123 464 599

122 547 495

3 768

4 117

4 117

4 117

4 117

33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana

121 396 653

117 585 195

121 151 260

117 823 889

116 907 364

3 648

3 992

3 989

3 989

3 989

38.02.00 Eiropas Savienības sadarbības projektu un pasākumu īstenošana

2 251

6 927

-

-

-

39.00.00 Uzraudzība un kontrole

850 482

848 674

896 881

876 257

899 257

18

20

23

23

23

62.09.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežoto konkursu projekti (2014-2020)

3 059 662

3 937 182

921 035

-

-

70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

59 595

40 057

51 051

48 973

-

73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

453 964

1 078 998

629 831

599 170

597 151

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

4073 566

4359 451

4164 626

4116 310

4143 723

102

105

105

105

105

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Labprātīgās nodokļu saistību izpildes līmenis (%)

-

-

73

80

90

Kopējā parāda apjoma samazinājums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (%)

-

-

2,4

5

1

Valsts ieņēmumu dienesta iedzīvotājiem sniegtie pakalpojumi novērtēti kā teicami vai labi (% pēc Valsts kancelejas pasūtītā SKDS pētījuma rezultātiem)

-

-

74

74

75

Atbildēto zvanu īpatsvars attiecībā pret kopējo saņemto zvanu skaitu (%)

72

72

75

80

85

Muitas fizisko kontroļu rezultativitāte (%)

19,1

25,0

20,0

20,0

20,0

Pārtraukta organizētās noziedzības grupējumu darbība (skaits)1

17

16

16

16

16

Iekasēto ieņēmumu apjoms uz 1 Valsts ieņēmumu dienesta darbinieku (tūkst. euro)

2 577

2 477

2 564

2 664

2 794

Kvalitātes rādītāji

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai nelabvēlīgu tiesas nolēmumu īpatsvars (%)

-

-

0

0

0

Valsts ieņēmumu dienestam labvēlīgu un daļēji labvēlīgu tiesas nolēmumu īpatsvars (%)

94,9

90,0

90,0

90,0

90,0

Valsts ieņēmumu dienesta klientu apmierinātības līmenis pēc pētījuma rezultātiem (10 ballu skalā)2

-

-

8,1

-

8,1

Piezīmes.

1 Rādītāja nosaukums līdz 2019.gadam “Pārtraukto organizētās noziedzības grupējumu darbība (skaits)”.

Klientu apmierinātības pētījumi pēc Valsts ieņēmumu dienesta pasūtījuma tiek veikti reizi divos gados, tāpēc rādītāji plānoti 2020. un 2022.gadam.