Politikas mērķis: nodrošināt stabilu un prognozējamu nodokļu politiku, kas vērsta uz tautsaimniecības izaugsmi un iedzīvotāju labklājības celšanu, vienlaikus nodrošinot pietiekamus, paredzamus un kvalitatīvus nodokļu ieņēmumus valsts un pašvaldību funkciju finansēšanai un papildus gūstot ieņēmumus no administrēšanas uzlabošanas un ēnu ekonomikas samazināšanas/Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2016)

Plānotā vērtība (2018)

Nodokļu ieņēmumi (% no IKP)

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

27,8

29,8

Ēnu ekonomikas īpatsvars saskaņā ar F.Šneidera pētījuma datiem (% no IKP)

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

21,8

21,0

Pievienotās vērtības nodokļa plaisa deklarēšanas posmā (iepriekšējā gadā, %)

Valsts ieņēmu dienesta stratēģija 2017.-2019.gadam

15,4

14,4

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu plaisa deklarēšanas posmā (iepriekšējā gadā, %)

Valsts ieņēmu dienesta stratēģija 2017.-2019.gadam

20,2

17,4

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa plaisa deklarēšanas posmā (iepriekšējā gadā, %)

Valsts ieņēmu dienesta stratēģija 2017.-2019.gadam

19,9

17

Veicinot labvēlīgas komercdarbības vidi dārgmetālu tirgū, palielinās komersantu maksājumi budžetā (%)

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

-

5

Pieaugums no interaktīvo azartspēļu ienākumiem katru gadu (%)

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

-

10

Valdības rīcības plāns

23.1, 24.1., 26.1.

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

119 634 324

116 390 814

133 668 219

124 454 927

124 284 524

4 150,5

4 194,3

4 052,7

3 967,7

3 967,7

33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana

113 418 720

111 795 849

124 878 030

114 826 925

118 572 664

4 041

4 078

3 929

3 844

3 844

39.00.00 Uzraudzība un kontrole

585 779

605 176

885 479

742 288

741 818

19

19

20

20

20

62.09.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežoto konkursu projekti (2014-2020)

-

-

2 910 780

3 963 982

352 432

70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

38 600

39 164

39 164

39 164

39 164

73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

2 082 847

547 972

903 853

894 598

590 598

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

3 508 378

3 402 653

4 050 913

3 987 970

3 987 848

90,5

97,3

103,7

103,7

103,7

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro

39.00.00 Uzraudzība un kontrole

90 000

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Resursu apjoms, kas ieguldīts VSIA “Latvijas proves birojs” (euro)

836 333

836 333

836 333

836 333

836 333

Jomā iesaistītās Finanšu ministrijas padotības iestādes un kapitālsabiedrības (skaits)

3

3

3

3

3

Valsts ieņēmumu dienesta izdevumi informācijas tehnoloģijām (euro)

18 426 502

13 183 619

17 286 991

15 043 088

18 867 707

Iekasēto ieņēmumu apjoms uz 1 Valsts ieņēmumu dienesta darbinieku  (tūkst. euro)

1 839

2 091

2 307

2 477

2 501

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Iekasēto ieņēmumu, ko Valsts ieņēmumu dienests administrē, pieauguma temps salīdzinājumā ar IKP pieauguma tempu  (% punkti)

4,6

1,1

0,7

0,5

0,5

Muitas fizisko kontroļu rezultativitāte (%)

23,7

24

25

25

25

Smagi un sevišķi smagi noziedzīgi nodarījumi (īpatsvars no visiem kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtītajiem kriminālprocesiem, %)

67,8

76

80

82

82

Piedziņas īpatsvars no reāli piedzenamajiem parādiem (%)

25,3

25

26

26

27

Pārtraukto organizētās noziedzības grupējumu darbība (skaits)

20

16

16

16

16

Veiktās tematiskās pārbaudes, kurās piemērots princips “Konsultē vispirms” (īpatsvars no kopējā tematisko pārbaužu skaita, %)

-

20

30

30

30

Kontroles un uzraudzības pasākumi - pārbaudes, kazino inkasācijas, nelegālo interaktīvo azartspēļu mājaslapu bloķēšana un dalība izlozēs (skaits)1

2 970

3 360

3 422

3 434

3 448

Kvalitātes rādītāji

Nodokļu maksāšanai nepieciešamā laika izmaiņas – no Pasaules Bankas pētījuma Doing Business rezultātiem (stundas gadā)

168,5

150

130

120

120

Valsts ieņēmumu dienestam labvēlīgu un daļēji labvēlīgu tiesas nolēmumu īpatsvars (%)

92,1

89,0

89,5

90,0

90,0

 Iepriekšējais nosaukums līdz 2017.gadam “Kontroles un uzraudzības pasākumi azartspēlēs, izlozēs un preču un pakalpojumu loterijās (skaits)”