Politikas mērķis: prognozējuma un starptautiski konkurētspējīga nodokļu un muitas sistēma / FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība (2022)

Nodokļu ieņēmumi kopā ar iemaksām fondēto pensiju shēmā no IKP (%)

FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam

33

(2020)

33

Ēnu ekonomikas īpatsvars no IKP (pēc prof. F.Šneidera pētījumu datiem) (%)

FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam

19,9

(2019)

17,1

Labprātīgās nodokļu saistību izpildes līmenis (nodokļu maksāšana) (%)

FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam

57,5

(2020)

70

Nedeklarēto darba ienākumu īpatsvars komercsektorā (%)

FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam

17,1

(2020)

16,9

Muitas fizisko kontroļu rezultativitāte (%)

FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam

27,6

(2020)

25

Valdības rīcības plāns

5.1.,5.2.,6.1., 8.1., 9.1., 10.2., 11.1., 11.2., 12.2., 12.3., 12.4., 13.1., 13.2.,13.3., 13.4., 14.1., 15.1., 16.2., 100.3.

 

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

129 947 147

134 144 814

136 018 574

133 507 008

129 158 452

4 037

4 089

4 086

4 086

4 086

33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana

121 230 010

125 297 941

126 503 118

124 953 894

122 586 848

3 922

3 967

3 961

3 961

3 961

38.02.00 Eiropas Savienības sadarbības projektu un pasākumu īstenošana

3 115

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39.00.00 Uzraudzība un kontrole

821 484

866 798

964 884

1 069 419

975 919

21

23

23

23

23

62.09.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežoto konkursu projekti (2014-2020)

2 947 763

1 922 551

386 557

-

-

-

-

-

-

-

70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

12 117

48 973

66 777

68 117

65 741

-

-

-

-

-

71.07.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

33 439

976 686

1 544 197

1 909 614

201 270

-

-

-

-

-

73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

1 095 056

746 493

1 211 546

248 644

214 614

-

-

-

-

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

3 804 163

4 285 372

5 341 495

5 257 320

5 114 060

94

99

102

102

102

Citi ieguldījumi

VID izdevumi informācijas tehnoloģijām (euro)

22 323 902

20 160 241

20 352 862

18 323 793

15 979 844

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Kontroles un uzraudzības pasākumi izlozēs, azartspēlēs – atbilstība normatīvajiem aktiem no kopējā pārbaužu skaita (%)

-

 

96

97

98

98

Elektronisko sakaru komersantu uzraudzība un pārbaudes par inspekcijas lēmumu par nelicencēto vietņu bloķēšanu izpildi no kopējā apkalpoto mājsaimniecību apjoma (%)

-

85

90

95

95

Interaktīvo azartspēļu organizēšanas pārbaudes, t.sk. attālinātās, finanšu plūsmas, platformas atbilstības un tehniskās – atbilstība normatīvajiem aktiem no kopējā pārbaužu skaita (%)

-

96

97

98

98

Apmācītas uzraugāmo subjektu atbildīgās amatpersonas par NILLTPFN jomu (skaits)

-

120

120

120

120

Latvijā nelicencēto interaktīvo azartspēļu organizētāju tirgus daļa no kopējā azartspēļu tirgus (%)

-

30

25

20

15

Izsniegtās (pārreģistrētās) licences (skaits)1

438

446

417

409

409

Izsniegtās preču un pakalpojumu loteriju atļaujas (skaits)

514

600

600

600

600

Ieņēmumi no preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas nodevas valsts pamatbudžetā (euro)

277 722

380 000

330 000

350 000

380 000

Ieņēmumi no izložu un azartspēļu nodevas valsts pamatbudžetā (euro)

3 626 097

3 651 520

3 473 020

3 457 520

3 457 520

Pozitīvi ietekmēto problemātisko vai potenciāli problemātisko spēlētāju skaits no visiem potenciāli problemātiskajiem un problemātiskajiem spēlētājiem (%)

 

 

-

-

21,8

23

24,1

Labprātīgās nodokļu saistību izpildes līmenis (%)

-

67

70

71

72

Kopējā parāda īpatsvars pret kopbudžeta ieņēmumiem (%)

-

9,6

8,07

8,45

7,5

VID iedzīvotājiem sniegtie pakalpojumi novērtēti kā teicami vai labi pēc Valsts kancelejas pasūtītā SKDS pētījuma rezultātiem (%)

65,8

74

75

76

76

Atbildēto zvanu īpatsvars attiecībā pret kopējo saņemto zvanu skaitu (%)

84

80

85

90

90

Muitas fizisko kontroļu rezultativitāte (%)

27,6

25

25

25

25

Pārtraukta organizētās noziedzības grupējumu darbība (skaits)

18

12

16

16

16

NILLTPFN likuma subjektu īpatsvars, kuru darbība atbilst NILLTPFN likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasībām no VID pārbaudītajiem NILLTPFN subjektiem (%)

78,9

79

81

82

83

Digitālu risinājumu ieviešana PVN atmaksas kārtības nodrošināšanai trešo valstu un trešo teritoriju fiziskām personām, kuru pastāvīgās adreses vai parastās dzīvesvietas nav ES (%)

-

-

40

40

40

Kvalitātes rādītāji

Uzturēts aktīvs, regulārs un koordinēts dialogs ar nevalstisko sektoru nodokļu un muitas jautājumos normatīvā regulējuma, kurā iesaistīts nevalstiskais sektors, izstrādes procesā (%)

89

80

80

80

80

Pabeigts administratīvais process un spēkā atstātie FM lēmumi revīzijas jomā pret kopējo FM pabeigto tiesvedību skaitu (%)

-2

80

80

80

80

Uz riska izvērtējamu balstītu revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles ievērošanas pārbaužu (inspekciju) vides segums (%)

-

-

10

10

10

Organizāciju īpatsvars, kurām tiek saglabāts sabiedriskā labuma organizāciju statuss pret kopējo pieņemto lēmumu skaitu 2019. gadā, izņemot organizācijas, kas izslēgtas uz iesnieguma pamata (%)3

94,8

96,8

97

97,25

97,5

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai labvēlīgu tiesas nolēmumu īpatsvars (%)

-

-

100

100

100

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai klientu vērtējuma līmenis (novērtējums skalā 1- 10)4

-

8

-

8

-

VID labvēlīgu un daļēji labvēlīgu tiesas nolēmumu īpatsvars (%)

90,9

90

90

91

91

VID klientu apmierinātības līmenis pēc pētījuma rezultātiem (10 ballu skalā)5

7,9

-

8,1

-

8,1

Piezīmes.

1 Rādītāja nosaukums līdz 2022. gadam “Izsniegtās (pārreģistrētās) licences ar nodevas apmaksu (skaits)”.

2 2020. gadā nav pieņemti FM lēmumi revīzijas jomā.

3 Rādītāja nosaukums līdz 2022. gadam “Uzlabota sabiedriskā labuma organizāciju darbības vide, kā rezultātā palielinās to organizāciju skaits, kurām tiek saglabāts sabiedriskā labuma organizāciju statuss pret kopējo pieņemto lēmumu skaitu 2019. gadā, izņemot organizācijas, kas izslēgtas uz iesnieguma pamata (%)”.

4 Klientu novērtējuma aptaujas par Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas darbu tiek veiktas reizi divos gados.

5 Klientu apmierinātības pētījumi pēc VID  pasūtījuma tiek veikti reizi divos gados.