Politikas mērķis: Nodrošināt Latvijas Republikas valsts robežas uzraudzību, robežpārbaužu veikšanu, nelegālās imigrācijas novēršanu, darbību ar patvēruma meklētājiem veikšanu, noziedzīgu nodarījumu novēršanu, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības noteiktajām prasībām / Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam1

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2020)

Nodrošināta solidāra Eiropas Savienības ārējās robežas apsardzība un nodrošināta Latvijas Republikas starptautiskajos līgumos noteikto saistību izpilde (amatpersonu skaits)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam1

488

466

Valsts robežas joslas ierīkošana gar Latvijas – Krievijas robežu / Latvijas – Baltkrievijas robežu (% no kopējā robežas garuma)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam1

44/2

100/28

Valdības rīcības plāns

192.2., 197.1.

 

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

66 322 303

76 438 850

75951 066

60 206 338

61 308 167

2697,5

2697,5

2697,5

2697,5

2697,5

10.00.00 Valsts robežsardzes darbība

55 736 596

65 948 100

60390 815

51 719 709

52 890 434

2697,5

2697.5

2697,5

2697,5

2697,5

67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu finansējumu

168 913

750 390

300 000

300 000

300 000

-

-

-

-

-

67.13.00 Eiropas Savienības robežu pārvaldības programmas Centrālāzijā projektu un pasākumu īstenošana

385 685

1 799 398

615 549

-

-

-

-

-

-

-

67.14.00 FPONTEX Aģentūras starptautisko operāciju nodrošināšana

7 214 327

4 319 882

7 693 583

7 693 583

7 693 583

-

-

-

-

-

69.07.00 Pārrobežu sadarbības programmu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

38 843

794

-

-

-

-

-

-

-

-

70.17.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

32 928

14 001

28 674

4835

-

-

-

-

-

-

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

973 200

2 370 138

6 557 569

488 211

424 150

-

-

-

-

-

70.19.00 Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas "Apvārsnis 2020" projektu un pasākumu īstenošana

13 393

81 303

-

-

-

-

-

-

-

-

70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

841 923

1 154 844

364 876

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

916 495

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Personāls (skaits):

 

 

 

 

 

robežkontrolē

1687

1706

1706

1706

1706

imigrācijas kontrolē

199

205

205

205

205

Infrastruktūra un tehniskais aprīkojums:

 

 

 

 

 

robežjoslas ierīkošana (km)

207

300

363

380

420

robežjoslas uzturēšana (km)

1388

1388

1388

1388

1388

Tehniskie līdzekļi (sauszemes transportlīdzekļi, kuģošanas līdzekļi, gaisa kuģi u.c.) (skaits)

1116

1297

1327

1327

1327

Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrs "Daugavpils" (skaits)

1

1

1

1

1

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Aizturētas robežu nelikumīgi šķērsojošas personas (skaits)/ novērsta nelikumīga preču pārvietošana pāri valsts robežai (skaits)

202/17

120/15

150/20

100/20

100/20

Ārzemnieki, kuri pārkāpuši uzturēšanās nosacījumus valstī (konstatēti valsts iekšienē un personām izceļojot no valsts) (skaits)

2093

2000

2000

2000

2000

Amatpersonu dalība starptautiskās misijās un operācijās (amatpersonu skaits)

488

450

466

466

466

Kvalitātes rādītāji

Vienas personas robežpārbaudes veikšanas ilgums (minūtes)

2

2

2

2

2

No kaimiņvalstīm atgrieztas personas, kuras nelikumīgi šķērsojušas valsts robežu (skaits)

130

130

130

130

130

Piezīmes.

1 Norādītos rādītājus plānots iekļaut arī Iekšlietu ministrijas darbības stratēģijā 2020.–2022.gadam.