Politikas mērķis:

  1. nodrošināt personai ienākumu atvietojumu, aizejot pensijā, zaudējot darbu, iegūstot invaliditāti, zaudējot apgādnieku, saslimstot, dodoties pirmsdzemdību un pēcdzemdību vai bērna kopšanas atvaļinājumā, ciešot nelaimes gadījumā darbā vai iegūstot arodslimību;
  2. nodrošināt valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas funkcionēšanu un stabilitāti ilgtermiņā/Koncepcija par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2016)

Plānotā vērtība (2018)

Sociālās apdrošināšanas budžeta uzkrātais atlikums gada beigās (% no IKP)

Koncepcija par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā

2,0

2,5

Sociālās apdrošināšanas sistēmas noslodze (uzskaitē esošo pensionāru skaits uz 1000 obligāti sociāli apdrošinātām personām gada sākumā)

Koncepcija par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā

669

591

Valdības rīcības plāns

100., 101., 103.punkts.

 

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā1euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

2 276 507 307

2 403 491 272

2 634 478 615

2 838 500 130

3 016 076 712

962,2

1 030,9

1 030,9

1 030,9

1 030,9

04.00.00 Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai

26 501 009

27 867 970

28 648 225

28 860 950

28 893 159

-

-

-

-

-

20.03.00 Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām

159 751 780

150 314 001

154 911 144

158 645 592

149 778 199

-

-

-

-

-

04.01.00 Valsts pensiju speciālais budžets2 (speciālais budžets)

1 683 883 531

1 755 586 993

1 916 268 243

2 059 766 734

2 193 967 021

-

-

-

-

-

04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets3 (speciālais budžets)

137 888 333

149 010 484

154 875 144

161 158 399

166 129 411

-

-

-

-

-

04.03.00 Darba negadījumu speciālais budžets(speciālais budžets)

35 535 136

39 731 570

48 450 765

55 034 853

61 863 972

-

-

-

-

-

04.04.00 Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets (speciālais budžets)

522 050 781

595 861 231

663 613 032

727 917 794

770 497 802

-

-

-

-

-

04.05.00 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets (speciālais budžets)

15 906 671

17 534 895

19 755 807

18 650 519

18 650 519

962,2

1 030,9

1 030,9

1 030,9

1 030,9

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras klātienes klientu apkalpošanas vietas (skaits)

38

38

38

35

35

Vecuma pensijas saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)

457 942

454 548

448 255

444 281

440 428

Invaliditātes pensijas saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)

70 979

72 565

73 609

74 668

75 630

Bezdarbnieka pabalstu saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)

39 130

38 163

36 148

35 057

34 189

Vecāku pabalsta saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)

23 124

23 643

23 952

24 784

24 874

Slimības pabalsta saņēmēji, neskaitot pabalstu saņēmējus saistībā ar negadījumu darbā, (skaits vidēji mēnesī)

14 997

15 752

17 155

17 661

18 014

Atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)

8 071

8 316

9 405

10 005

10 605

Kvalitātes rādītāji

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumi, kuru saņemšanai klientam nav jāiesniedz citu iestāžu rīcībā esoša informācija vai dokumenti, (skaits)

20

21

22

22

22

                        1Izdevumi kopā konsolidēti, neiekļaujot šādus izdevumus:

- speciālā budžeta savstarpējos transfertus (2016.gadā 124 162 520 euro, 2017.gadā 157 884 789 euro, 2018.gadā 172 641 173 euro, 2019.gadā 188 211 822 euro, 2020.gadā 199 218 142 euro);

- pamatbudžeta apakšprogrammas 04.00.00 "Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai" izdevumus piemaksu AZG pensiju izmaksām, Augstākās Padomes deputātu pensijām un piemaksām politiski represēto pensijām (2016.gadā 21 095 634 euro, 2017.gadā 24 217 082 euro, 2018.gadā 24 491 428 euro, 2019.gadā 24 677 297 euro, 2020.gadā 24 707 030 euro);

- pamatbudžeta apakšprogrammas 20.03.00 "Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām" izdevumus.

Minētie izdevumi iekļauti pie darbības jomas „Valsts sociālā apdrošināšana”.

                        2Netiek iekļauti izdevumi izdienas pensijām.

                        3Netiek iekļauti izdevumi aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un preventīvajiem bezdarba samazināšanas pasākumiem un ar šo pasākumu nodrošināšanu saistītām administrēšanas izmaksām.

                        4Netiek iekļauti izdevumi preventīvajiem bezdarba samazināšanas pasākumiem, kurus īsteno Rīgas Stradiņa universitātes aģentūra „Darba drošības un vides veselības institūts”.