Politikas mērķis: nodrošināt dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un aizsardzību, veicinot vides risku un piesārņojuma mazināšanu un to pārvaldību, kā arī novēršot vai samazinot nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, sekmējot oglekļa mazietilpīgu un pret klimata pārmaiņām noturīgu attīstību, veicinot tiesiskumu un nodrošinot sabiedrībai nozīmīgu interešu līdzsvarošanu vides aizsardzības jomā / Vides politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2017)

Plānotā vērtība (2020)

Pārstrādāto atkritumu īpatsvars (visu nebīstamo % no gada radītajiem)

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam

561

50

Apglabāto bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzums (tūkst. t)

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013. – 2020.gadam

265,32

144

Valsts kopējās gaisu piesārņojošo vielu emisijas apjoms (tūkst. t/gadā):

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

 

NOX

37,42

25/26,663

SO2

4,00

6,2/7,813

PM2,5

17,97

23/19,253

GOS

38,10

53/38,113

NH3

16,52

16/14,753

Kopējās siltumnīcefekta gāzu emisijas (CO2 emisijas apjoms emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas kontrolētajās iekārtās, milj. t/CO2)

Vides politikas pamatnostādnes 2014.- 2020.gadam

2,0498

2,26

Valdības rīcības plāns

24.4.,39.1., 39.2., 61.1., 62.1-62.4., 63.1-63.5., 64.1-64.5., 65,1., 65.2.

 

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

26 150 906

19 754 407

20 387 932

19 115 225

15 095 257

343

346

350

351

351

23.00.00 Vides politikas īstenošana

7 643 241

7 370 064

9 137 615

9 335 292

9 420 092

336

333

330

330

330

28.00.00 Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība

4 711 509

4 214 907

5 019 306

4 128 104

4 128 104

-

-

-

-

-

33.00.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instruments

12 330 433

7 247 791

5 572 350

4 773 201

980 627

5

9

16

16

16

27.00.00 Klimata pārmaiņu finanšu instruments

67 805

59 000

112 939

33 176

-

-

-

-

-

-

66.06.00 Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

1 329 543

695 825

366 803

631 033

287 015

-

-

-

-

-

71.06.00 Norvēģijas finanšu instrumenta finansētās programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanas tām un vide (LV-CLIMATE)” īstenošana

68 375

166 820

178 919

214 419

279 419

2

4

4

5

5

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Piesārņojošo darbību (A, B, C) operatoru skaita īpatsvars, kuru darbībā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi (%)

18,2

15

15

13

13

Dabas resursu izmantošanas (HES, zemes dzīles, aizsargjoslas) pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi (%)

14,87

23

23

20

20

Darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem veikto pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi (%)

37

40

35

35

35

Attīstības plāni un projekti, kuriem savlaicīgi novērsta un samazināta nelabvēlīga ietekme un avāriju risks gadā (skaits)4

148

92

92

96

96

Vides novērojumi, tai skaitā, meteoroloģiskie novērojumi, gaisa kvalitātes novērojumi, ūdens kvantitatīvie un kvalitatīvie novērojumi (skaits gadā)5

3 919 160

3 950 000

3 998 000

3 998 000

4 098 000

Projektu ietvaros sasniegtais ikgadējais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums (tūkst.t CO2)

152

149

64

19

12

Piezīmes.

Atbilstoši Ministru kabineta (turpmāk – MK) 25.02.2016. noteikumiem Nr.111 “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem" biogāzes ieguve no atkritumiem ir klasificēta kā pārstrāde,līdz ar to tā pieskaitās pie pārstrādes rādītāja

2 Ietverti arī atkritumi, kuri atbilst atkritumu klasēm 190503, 191201, 191213, 200201 saskaņā ar MK 19.04.2011. noteikumu Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikāciju un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” pielikumam. Precizēta 2017. gada faktiskā vērtība, ievērojot, ka tika precizēti arī EUROSTAT noziņotie dati par 2017. gadu. Rādītāji mainījās, jo bija plānots pie bioloģisko atkritumu pārstrādes skaitīt arī bioreaktorā ievietotos atkritumus, taču Eiropas Komisija šādu pieeju nesaskaņoja, tādēļ 2017. gadā apglabātais bioloģisko atkritumu apjoms palielinājies.

Aiz slīpsvītras norādīti gaisu piesārņojošo vielu emisiju samazināšanas mērķi, kas izriet no jaunās Eiropas Parlamenta un Padomes 14.12.2016. gada 14. decembra Direktīvas (ES) 2016/2284 par dažu gaisu piesārņojošo vielu valstu emisiju samazināšanu un ar ko groza Direktīvu 2003/35/EK un atceļ Direktīvu 2001/81/EK un kuru izpilde Latvijai jānodrošina 2020.gadā

4 Apkopojošais rādītājs no apakšprogrammas 23.02.00 “Vides pārraudzības valsts birojs” rezultatīvajiem rādītājiem

5Apkopojošais rādītājs no apakšprogrammas 28.00.00 “Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība”rezultatīvajiem rādītājiem