Politikas mērķis: nodrošināt dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un aizsardzību, veicinot vides risku un piesārņojuma mazināšanu un to pārvaldību, kā arī novēršot vai samazinot nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, sekmējot oglekļa mazietilpīgu un pret klimata pārmaiņām noturīgu attīstību,  veicinot tiesiskumu un nodrošinot sabiedrībai nozīmīgu interešu līdzsvarošanu vides aizsardzības jomā / Vides politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

 

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība (2020)

Pārstrādāto atkritumu īpatsvars (visu nebīstamo % no gada radītajiem)

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam

566

(2017)

50

Apglabāto bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzums (tūkst. t)

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013. – 2020.gadam

847

(2017)

144

Valsts kopējās gaisu piesārņojošo vielu emisijas apjoms (tūkst. t/gadā):

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

 

NOX

34,87

(2016)

25/26,668

SO2

3,49

(2016)

6,2/7,818

PM2,5

16,36

(2016)

23/19,258

GOS

39,95

(2016)

53/38,118

NH3

16,25

(2016)

16/14,758

Kopējās siltumnīcefekta gāzu emisijas (CO2 emisijas apjoms emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas kontrolētajās iekārtās, milj. t/CO2)   

Vides politikas pamatnostādnes 2014.- 2020.gadam

2,197

(2016)

 

2,26

 

Deklarācija par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību

39; 61-65. punkti

 

 

2017. gads
(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

17 406 706

26 357 735

19 754 407

13 184 688

12 361 390

356

348

346

349

349

23.00.00 Vides politikas īstenošana

6 230 607

7 230 565

7 370 064

7 369 954

7 356 180

339

339

333

335

335

28.00.00 Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība

3 907 947

7 085 139

4 214 907

4 652 740

3 761 538

-

-

-

-

-

33.00.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instruments

3 790 036

 11 858 133

7 247 791

543 409

343 409

5

9

9

9

9

27.00.00 Klimata pārmaiņu finanšu instruments

53 393

65 000

59 000

55 000

55 000

-

-

-

-

-

62.06.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2007-2013)

-

82 242

-

-

-

-

-

-

-

-

66.06.00 Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

251 433

36 656

695 825

351 666

610 844

-

-

-

-

-

71.06.00 Norvēģijas finanšu instrumenta finansētās programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanas tām un vide (LV-CLIMATE)” īstenošana

1 539 279

-

166 820

211 919

234 419

12

-

4

5

5

72.00.00 Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansēto projektu un pasākumu īstenošana

1 634 011

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Piesārņojošo darbību (A, B, C) operatoru skaita īpatsvars, kuru darbībā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi (%)

12

18

15

15

13

Dabas resursu izmantošanas (HES, zemes dzīles, aizsargjoslas) pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi (%)

4,28

24

23

23

20

Darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem veikto pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi (%)

38

45

40

35

35

Attīstības  plāni un projekti, kuriem savlaicīgi novērsta un samazināta nelabvēlīga ietekme un avāriju risks gadā  (skaits)9

123

90

92

92

96

Vides novērojumi, tai skaitā, meteoroloģiskie novērojumi, gaisa kvalitātes novērojumi, ūdens kvantitatīvie un kvalitatīvie novērojumi (skaits gadā)10

4 079 609

3 400 000

3 950 000

3 998 000

3 998 000

Projektu ietvaros sasniegtais ikgadējais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums (tūkst.t CO2)

179

177

149

114

45

Atbilstoši Ministru kabineta (turpmāk – MK) 25.02.2016. noteikumiem Nr.111 “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem" biogāzes ieguve no atkritumiem ir klasificēta kā pārstrāde, līdz ar to tā pieskaitās pie pārstrādes rādītāja

7 Ietverti arī atkritumi, kuri atbilst atkritumu klasēm  190503, 191201, 191213, 200201 saskaņā ar MK 19.04.2011. noteikumu Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikāciju un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” pielikumam. Samazinājums apglabātajam apjomam ir skaidrojams ar to, ka liela daļa no BNA netiek apglabāta, bet tiek ievietota bioreaktorā

8 Aiz slīpsvītras norādīti gaisu piesārņojošo vielu emisiju samazināšanas mērķi, kas izriet no jaunās Eiropas Parlamenta un Padomes 14.12.2016. gada 14. decembra Direktīvas (ES) 2016/2284 par dažu gaisu piesārņojošo vielu valstu emisiju samazināšanu un ar ko groza Direktīvu 2003/35/EK un atceļ Direktīvu 2001/81/EK un kuru izpilde Latvijai jānodrošina 2020.gadā

9 Apkopojošais rādītājs no apakšprogrammas 23.02.00 “Vides pārraudzības valsts birojs” rezultatīvajiem rādītājiem

10 Apkopojošais rādītājs no apakšprogrammas 28.00.00 “Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība” rezultatīvajiem rādītājiem