Politikas mērķis: nodrošināt dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un aizsardzību, veicinot vides risku un piesārņojuma mazināšanu un to pārvaldību, kā arī novēršot vai samazinot nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, sekmējot oglekļa mazietilpīgu un pret klimata pārmaiņām noturīgu attīstību,  veicinot tiesiskumu un nodrošinot sabiedrībai nozīmīgu interešu līdzsvarošanu vides aizsardzības jomā / Vides politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (gads)

Plānotā vērtība (gads)

Pārstrādāto atkritumu īpatsvars (visu nebīstamo % no gada radītajiem)

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam

16,6

(2015)

50

(2020)

Apglabāto bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzums (tūkst. t)

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013. – 2020.gadam

291,71

(2015)

144

(2020)

Valsts kopējās gaisu piesārņojošo vielu emisijas apjoms (tūkst. t/gadā):

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

 

NOX

34,46

(2014)

25

(2020)

SO2

3,79

(2014)

6,2

(2020

PM2,5

17,74

(2014)

23

(2020)

GOS

54,22

(2014)

53

(2020)

NH3

17,47

(2014)

16

(2020)

Kopējās siltumnīcefekta gāzu emisijas (CO2 emisijas apjoms emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas kontrolētajās iekārtās, milj. t/CO2)        

Vides politikas pamatnostādnes 2014.- 2020.gadam

2,31

(2015)

2,26

(2020)

Valdības rīcības plāns

4.1.; 6.6.; 7.1.; 9.3.; 9.4.; 12.4.; 12.5.; 20.5.punkti

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

45 350 310

19 443 000

26 357 735

17 455 882

12 945 266

353

361

348

348

348

23.00.00 Vides politikas īstenošana

6 157 135

6 089 472

7 230 565

7 349 251

7 349 251

333

339

339

339

339

28.00.00 Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība

3 402 869

5 755 349

7 085 139

4 802 453

4 753 453

-

-

-

-

-

33.00.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instruments

7 418 132

3 929 702

11 858 133

5 220 893

787 562

5

9

9

9

9

27.00.00 Klimata pārmaiņu finanšu instruments

39 759

66 006

65 000

55 000

55 000

-

-

-

-

-

61.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Kohēzijas fonda (KF) finansējumu (2007-2013)

3 636 985

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61.07.00 Kohēzijas fonda (KF) projekti (2007-2013)

8 662 331

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007-2013)

431 013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62.06.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2007-2013)

7 886 844

298 976

82 242

28 285

-

-

-

-

-

-

66.00.00 Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošana

89 088

-

36 656

-

-

-

-

-

-

-

71.00.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana

5 295 448

1 496 455

-

-

-

14

13

-

-

-

72.00.00 Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansēto projektu un pasākumu īstenošana

2 330 706

1 807 040

-

-

-

1

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Piesārņojošo darbību (A, B, C) operatoru skaita īpatsvars, kuru darbībā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi (%)

-

20

18

15

15

Dabas resursu izmantošanas (HES, zemes dzīles, aizsargjoslas) pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi (%)

-

25

24

23

23

Darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem veikto pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi (%)

-

50

45

35

35

Attīstības  plāni un projekti, kuriem savlaicīgi novērsta un samazināta nelabvēlīga ietekme un avāriju risks gadā  (skaits)2

54

88

90

92

92

Vides novērojumi, tai skaitā, meteoroloģiskie novērojumi, gaisa kvalitātes novērojumi, ūdens kvantitatīvie un kvalitatīvie novērojumi (skaits gadā)

-

3 400 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

Projektu ietvaros sasniegtais ikgadējais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums (tūkst.t CO2)

-

177

177

177

177

Pēc VARAM aplēsēm. 2017.gadā tiks pabeigts pētījums, kura ietvaros tiks novērtēts faktiskais atkritumu sastāvs atkritumu poligonos, tai skaitā bioloģiski noārdāmo atkritumu īpatsvars

2 Apkopojošais rādītājs no apakšprogrammas 23.02.00 “Vides pārraudzības valsts birojs” rezultatīvajiem rādītājiem