Politikas mērķis: nodrošināt cilvēkkapitālu tautsaimniecības transformācijai uz augstāku pievienoto vērtību / Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Iedzīvotāju īpatsvars 30-34 gadu vecumā ar augstāko izglītību (%)[175]

Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

36

(2012)

40

(2020)

Absolventi ar grādu vai kvalifikāciju STEM jomās (%)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.- 2020. gadam.

19

(2016)

27

(2020)

Grādu vai kvalifikāciju ieguvušie studenti augstskolās un koledžās (skaits tūkst.) [174]

Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

16

(2016)

24,6

(2020)

Valdības rīcības plāns

Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai 118.1. punkts.

 

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

62 144 174

64 937 703

67 775 593

69 883 522

69 883 522

256,1

269

269

269

269

03.01.00  Augstskolas

44 665 152

46 571 524

48 333 856

49 390 960

49 312 823

-

-

-

-

-

03.03.00  Zinātniskās darbības attīstība augstskolās un koledžās

6 825 000

6 500 000

6 500 000

6 500 000

6 500 000

-

-

-

-

-

03.04.00  Studējošo un studiju kreditēšana

314 819

520 535

931 660

1 482 760

1 482 760

-

-

-

-

-

03.05.00  Snieguma finansējums augstskolu stratēģisko mērķu īstenošanai

-

-

78 137

156 275

234 412

-

-

-

-

-

03.08.00 Augstākās izglītības padome

103 099

107 564

110 590

110 590

110 590

-

-

-

-

-

03.11.00  Koledžas

9 691 993

10 598 259

11 180 325

11 601 912

11 601 912

241,1

251

251

251

251

03.13.00  Studiju virzienu akreditācija

261 404

281 774

281 774

281 774

281 774

-

-

-

-

-

42.01.00 Iestāžu darbības nodrošināšana

282 707

-

-

-

-

15

-

-

-

-

42.08.00  Studiju un zinātnes administrācijas darbības nodrošināšana

-

358 047

359 251

359 251

359 251

-

18

18

18

18

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Valsts budžeta finansētās studiju vietas IZM augstskolās un koledžās (skaits)

18 837

18 837

18 719*

18 719*

18 719*

Absolventi par valsts budžeta līdzekļiem akadēmiskajā gadā IZM augstskolās un koledžās (kopējais skaits)

5 576

5 480

4 890

4 890

4 890

STEM absolventu skaits par valsts budžeta līdzekļiem IZM (% no kopējā absolventu skaita)

40

42

42

42

42

Augstskolu piesaistītais starptautisko projektu, nozares pasūtīto pētījumu un radošo projektu finansējums (milj. euro)

10,4

10,4

10,4

10,4

10,4

Īstenotas licencētas studiju programmas (skaits)

921

900

900

600

600

Izsniegtie kredīti (kopējais skaits)

111 746

121 929

123 746

129 746

135 746

Izsniegtie studiju un studējošo kredīti ar valsts galvojumu (kredīta ņēmēju skaits, kuriem pārskata gadā tiek izmaksāts kredīts no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu)

-

-

11 779

13 430

15 158

Studiju programmu izglītības tematiskajā jomā “Izglītība” absolventu skaits, kas uzsāka darbu izglītības iestādēs (skaits)

376

376

400

420

440

Akreditētās studiju programmas STEM studiju jomās un izglītības tematiskajās jomās, kuras ietilpst 2019.gada akreditētajos studiju virzienos (skaits)

-

-

-

290

-

Kvalitātes rādītāji

Jaunie zinātnieki - pētniecībā nodarbinātie maģistranti, doktoranti un doktora grāda ieguvēji (PLE) (skaits)

390

390

390

390

390

Bezdarba līmenis iedzīvotājiem ar augstāko izglītību (15-64) (%)

-

-

4

4

4

Studējošie, kuri iegūst specialitāti, izmantojot studiju kredītu ar valsts galvojumu (% no maksas studentu skaita)

11

12

12

12

12

Ārvalstu studenti, kas studē grāda, kvalifikācijas iegūšanai (skaits)

6 096

7 500

7 500

7 500

7 500

* valsts budžeta finansētas studiju vietu samazinājums saistīts ar pārdali Kultūras ministrijai, sakarā ar pārņemto Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas studiju programmu īstenošanu, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 3.aprīļa rīkojuma Nr.164 19.punktam un ar pārdali uz jaunizveidoto budžeta apakšprogrammu 03.05.00, atbilstoši MK 16.05.2017. sēdes protokola Nr.25 30.§ 2.punktā noteiktajam jauna otrā pīlāra rādītāja finansēšanai.