Politikas mērķis:
Paaugstināt tautsaimniecības konkurētspēju, sekmējot enerģētisku drošību, ilgtspējīgu un efektīvu enerģijas ražošanu un patēriņu, kā arī attīstot Eiropas enerģētikas infrastruktūras savienošanu un elektroenerģijas sadales infrastruktūru
/ Latvijas Nacionālais enerģētikas un klimata plāns2021.-2030.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība (2022)

Kopējais primārās enerģijas patēriņš (tūkst. TJ)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027.gadam [311]

196

(2018)

186

Energoatkarība, importa īpatsvars bruto iekšzemes enerģijas patēriņā (t.sk. bunkurēšana) (%)

Latvijas Nacionālais enerģētikas un klimata plāns2021.-2030.gadam

44,1

(2017)

38,9

Baltijas valstu dabasgāzes pārvades savienojumi ar citām ES valstīm (skaits)

Latvijas Nacionālais enerģētikas un klimata plāns2021.-2030.gadam

-

2

No AER saražotās enerģijas īpatsvars kopējā enerģijas galapatēriņā (%)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027.gadam [309]

39,2

(2017)

42

Mājokļi, t.sk. dzīvokļu īpašumi, kur uzlabota energoefektivitāte (skaits)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027.gadam [348]

16 363

(2019)

21 000

Valdības rīcības plāns

29.1.-2., 30.1., 39.1., 81.1.

 

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

37 439 096

49 830 962

61 916 279

73 186 746

62 979 756

18

42

39

32

30

29.01.00 Naftas produktu rezervju uzturēšana

23 144 080

28 095 732

28 109 506

28 109 506

28 109 506

2

2

-

-

-

29.02.00 Elektroenerģijas lietotāju atbalsts

12 065 378

17 564 506

31 576 857

43 688 226

33 496 400

9

-

-

-

-

29.04.00 Energoefektivitātes politikas ieviešana

423 241

446 005

446 005

446 005

446 005

-

-

-

-

-

29.05.00 Valsts pētījumu programma enerģētikā

1 514 176

2 000 000

545 160

-

-

1

1

1

-

-

29.06.00 Enerģētikas jautājumu administrēšana

-

1 271 000

925 645

927 845

927 845

 

30

30

30

30

61.06.00 Kohēzijas fonda projekti (2007-2013)

2 363

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69.06.00 Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības projekti

289 858

453 719

313 106

15 164

-

6

9

8

2

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Naftas produktu rezerves enerģētiskās krīzes gadījumam apjomā, kas atbilst dienas vidējā tīrā importa daudzumam 90 dienu laikā, no noteiktā apjoma  (%)1

100

100

100

100

100

Elektroenerģija par konkurētspējīgām cenām, saglabājot OIK noteiktā līmenī (EUR/MWh)2

22,68

22,68

17,51

17,51

17,51

Elektroenerģijas obligātā iepirkuma staciju pārbaudes klātienē (skaits)3

-

50

50

50

50

Izvērtēti elektrostaciju gada pārskati (skaits)

-

330

320

310

310

Aizsargāto lietotāju īpatsvars, kuriem ir sniegts atbalsts (%)4

100

100

100

100

100

Kvalitātes rādītāji

Globālais enerģētikas arhitektūras indekss - Energy Transition Index, (vieta)

16

21

21

21

20

Piezīmes.
1 Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam “Nodrošinātas naftas produktu rezerves enerģētiskās krīzes gadījumam apjomā, kas atbilst dienas vidējā tīrā importa daudzumam 90 dienu laikā (% no noteiktā apjoma)”.
2 Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam “Nodrošināta elektroenerģija par konkurētspējīgām cenām, saglabājot OIK noteiktā līmenī (OIK likme EUR/MWh)”.
3Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam “Veiktas elektroenerģijas obligātā iepirkuma staciju pārbaudes klātienē (skaits)”.
4Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam “Nodrošināts atbalsts aizsargātajiem lietotājiem (aizsargāto lietotāju īpatsvars %, kuriem ir sniegts atbalsts)”.