Politikas mērķis: nodrošināt ekosistēmu kvalitāti, dabas aizsardzības un sociāli-ekonomisko interešu līdzsvarotību, veicināt vides izzināšanas, izpratnes un atbildības motivācijas rašanos videi tolerantas sabiedrības un Latvijas kā “zaļas” valsts tēla veidošanai / Vides politikas pamatnostādnes 2014. 2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība

Lauku putnu indekss

(1999.g. = 100)

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam

99,621

 

115

(2020)

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) platības īpatsvars (% no valsts teritorijas)

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam

182

 

18

(2030)

Valdības rīcības plāns

64.1., 64.4., 64.5.

 

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

18 540 089

19 361 090

20 656 045

17 502 418

15 973 650

199

200

200

199

196

21.00.00 Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās

5 902 036

6 000 863

6 138 498

6 092 655

6 592 655

5

5

5

5

5

24.00.00 Dabas aizsardzība

6 990 225

7 315 127

9 190 963

9 197 213

9 198 781

189

191

191

191

191

61.08.00 Kohēzijas fonda (KF) projekti (2014-2020)

3 973 043

4 696 267

3 978 716

1 972 318

123 806

2

1

3

3

-

64.08.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) maksājumi (2014-2020)

788

561

-

-

-

-

-

-

-

-

65.08.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

919

625

-

-

-

-

-

-

-

-

65.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020)

17 390

23 186

9 476

-

-

2

2

1

-

-

70.06.00 LIFE programmas projekti

1 413 296

1 099 461

855 408

204 870

58 408

1

1

-

-

-

70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu finansējumu (2007–2013)

242 392

225 000

482 984

35 362

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Uzturēti labā stāvoklī un pilnveidoti tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objekti īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (skaits gadā)

748

748

748

748

748

Labvēlīga aizsardzības stāvokļa uzturēšanai un uzlabošanai, apsaimniekoti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā esošie pļavu, meža un purvu biotopi (ha gadā)

15 193,9

18 007

18 007

18 007

18 007

Vides izglītības pasākumi (Muzejpedagoģiskās programmas, nodarbības, pasākumi, ekskursijas, lekcijas, semināri, kursi, ekspertu konsultācijas) (skaits gadā)3

2 909

1 650

1 850

1 850

1 850

Ex situ un krājumā uzturētās vienības (skaits)4

217 235

218 815

222 815

224 815

226 815

Sasniegtā tiešā mērķauditorija, izmantojot medijus (prese, TV, radio) (skaits tūkst.)

740

700

700

700

1 000

Kvalitātes rādītāji

Apmeklētāji (skaits gadā)5

343 481

295 000

280 000

280 000

280 000

Piezīmes.

1 Lauku putnu indekss tiek aprēķināts, pamatojoties uz Dienas putnu fona monitoringa datiem

2018. gadā Natura 2000 jeb Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamās iekšzemes dabas teritorijas veidoja 11,5% no Latvijas iekšzemes teritorijas

3Apkopojošais rādītājs no 24.05.00 ,,Zinātniskā institūta ,,Nacionālais botāniskais dārzs” valsts funkciju nodrošinājums”, 24.06.00 ,,Latvijas Dabas muzeja darbības nodrošināšana”, 24.08.00 ,,Nacionālo parku darbības nodrošināšana”

4Apkopojošais rādītājs no 24.05.00 ,,Zinātniskā institūta ,,Nacionālais botāniskais dārzs” valsts funkciju nodrošinājums”, 24.06.00 ,,Latvijas Dabas muzeja darbības nodrošināšana”

LDM, NBD, DAP Dabas izglītības centros, Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apmeklētāju un informācijas centros, Līgatnes dabas takās.