Politikas mērķis: komercdarbībai labvēlīga ˗ stabila un efektīva ˗ tiesiskā vide / Tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2021.2025. gadam (projekts)

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība

(2019)

Plānotā vērtība

(2021)

Vidējais maksātnespējas procesa ilgums (gadi)

Tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2021. – 2025. gadam (projekts)

1,6

1,4

Maksātnespējas procesa izmaksas (euro)

Tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2021. – 2025. gadam (projekts)

0,74

0,60

Sekmīgi pabeigto tiesiskās aizsardzības procesu skaits pret izbeigtajiem tiesiskās aizsardzības procesiem (%)

Tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2021. – 2025. gadam (projekts)

9,0

9,0

Elektroniski saņemtie pieteikumi pakalpojumu saņemšanai Uzņēmumu reģistrā (%)

Tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2021. – 2025. gadam (projekts)

67,0

68,0

Valdības rīcības plāns

177.2., 179.1.

 

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

7 932 761

11 055 977

11 146 249

10 530 538

10 421 638

233

239

243

243

243

06.01.00 Juridisko personu reģistrācija

4 258 738

5 287 968

5 315 979

4 806 132

4 697 232

178

177

177

177

177

06.03.00 Maksātnespējas procesa pārvaldība

1 599 905

1 725 774

1 729 000

1 723 148

1 723 148

55

62

66

66

66

06.04.00 Darbinieku prasījumu garantiju fonds

1 988 876

3 997 703

3 997 703

3 997 703

3 997 703

-

-

-

-

-

06.05.00 Maksātnespējas procesa izmaksas

284

8 532

4 266

3 555

3 555

-

-

-

-

-

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

84 958

36 000

-

-

-

-

-

-

-

-

70.10.00 Citu ES politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana (2014‑2020)

-

-

61 594

-

-

-

-

-

-

-

70.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu finansējumu (2014-2020)

-

-

37 707

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

No darbinieku prasījumu garantiju fonda apmierinātie darbinieku prasījumi (skaits)

1 376

 

2 223

2 223

2 223

2 223

Gadā pārbaudīti maksātnespējas procesi neklātienes padziļināto pārbaužu ietvaros (skaits)

-

50

50

50

50

Klātienes pārbaudes administratora un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas prakses vietā vai parādnieka – juridiskās personas – atrašanās vietā (skaits)

36

50

50

50

50

Dalība kreditoru sapulcēs (skaits)

43

75

80

75

75

Elektroniski saņemto reģistrācijas pieteikumu īpatsvars  no kopējā saņemto pieteikumu skaita (%)

63,0

66,0

67,0

67,0

67,0