Politikas mērķis: nodrošināt kultūras saglabāšanu un uzturēšanu / Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes „Radošā Latvija 2014-2020”

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2014)

Plānotā vērtība (2020)

Amatiermākslas kolektīvu dalībnieki uz 100 iedzīvotājiem (skaits) [433]

Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam

3,3

3,6

Valdības rīcības plāns

156., 157.

 

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns

2020.gada plāns

2021.gada plāns

2022.gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

72 290 094 53 707 403

58 859 597

51 170 755

55 821 502

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

1 843,3

1 842,7

1 833,6

1 820,1

1 818,3

21.00.00 Kultūras mantojums

57 122 930

41 255 596

48 319 702

45 010 790

46 422 108

1 813

1 822

1 822

1 813

1 813

22.03.00 Kultūras infrastruktūras attīstība

-

-

-

-

3 000 000

-

-

-

-

-

22.05.00 Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma

415 217

418 740

422 803

422 970

424 132

5

5,3

5,3

5,3

5,3

22.07.00 Nomas maksas VAS"VNĪ" programas "Mantojums-2018" ietvaros

3 119 755

3 447 563

5 057 414

4 954 627

5 436 541

-

-

-

-

-

22.08.00 UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

129 073

129 073

129 073

129 073

129 073

-

-

-

-

-

24.00.00 Informācijas tehnoloģiju attīstība un uzturēšana kultūras nozarē

459 487

409 648

409 648

409 648

409 648

-

-

-

-

-

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

10 844 594

8 009 132

4 518 282

235 200

-

24,1

15,1

6,3

1,7

-

64.08.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) maksājumi (2014-2020)

951

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69.06.00 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības projekti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69.07.00 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības projekti (2014-2020)

115 064

6 675

-

-

-

-

-

-

-

-

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto projektu un pasākumu īstenošana

7 001

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

76 022

30 976

2 675

8 447

-

1,2

0,3

-

0,1

-

Citi ieguldījumi

KM padotības iestāžu skaits kultūras mantojuma nozarē

14

14

14

14

14

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Neredzīgo bibliotēkā glabājamo vienību pieaugums (skaits)

57 300

51 800

51 800

51 800

51 800

Muzeju krājumu papildinājums (vienību skaits)

84 648

71 500

71 500

71 500

71 500

Latvijas Nacionālajā arhīvā glabājamo vienību pieaugums (skaits)

175 000

100 000

100 000

100 000

100 000

Ar valsts atbalstu organizēti tautas mākslas un tradicionālās kultūras pasākumi (skaits)

83

83

83

83

83

Kvalitātes rādītāji

Bibliotēku, muzeju un arhīvu apmeklējumi uz 100 iedzīvotājiem

799

750

800

800

800

Kultūras pieminekļu īpatsvars, kuru stāvoklis novērtēts kā labs un apmierinošs (%)

92

92

92

92

92