Politikas mērķis: nodrošināt kultūras saglabāšanu un uzturēšanu / Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes „Radošā Latvija 2014-2020”

 

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība     (2014)

Plānotā vērtība     (2019)

Amatiermākslas kolektīvu dalībnieki uz 100 iedzīvotājiem (skaits) [433]

Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam

3,3

3,6                                                    3 (2020)

Valdības rīcības plāns

Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 156. un 157.punkts.

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

50 448 055

65 183 027

53 707 403

53 110 645

47 225 192

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

1 827,5

1 822,5

1 842,7

1 840,4

1 821

21.00.00  Kultūras mantojums

40 678 525

50 801 728

41 255 596

43 818 608

41 319 242

1 808

1 815

1 822

1 822

1 813

22.05.00  Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma

418 345

418 740

418 740

418 740

418 740

5

4,2

5,3

5,3

5,3

22.07.00  Nomas maksas VAS"VNĪ" programmas "Mantojums-2018" ietvaros

3 306 172

3 162 558

3 447 563

4 491 575

4 863 289

-

-

-

-

-

22.08.00  UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

111 249

129 073

129 073

129 073

129 073

-

-

-

-

-

24.00.00 Informācijas tehnoloģiju attīstība un uzturēšana kultūras nozarē

409 648

409 648

409 648

409 648

409 648

-

-

-

-

-

62.07.00  Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

4 993 922

10 173 994

8 009 132

3 843 001

85 200

13,9

3,3

15,1

13,1

2,7

64.08.00  Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) maksājumi (2014-2020)

1 180

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69.06.00  3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības projekti

173 599

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69.07.00  Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības projekti (2014-2020)

5 752

85 405

6 675

-

-

-

-

-

-

-

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto projektu un pasākumu īstenošana

274 583

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

75 080

1 881

30 976

-

-

0,6

-

0,3

-

-

Citi ieguldījumi

KM padotības iestāžu skaits kultūras mantojuma nozarē

14 

14 

14 

14 

14 

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Neredzīgo bibliotēkā glabājamo vienību pieaugums (skaits)

56 364

53 500

51 800

51 800

51 800

Muzeju krājumu papildinājums (vienību skaits)

86 126

71 500

71 500

71 500

71 500

Latvijas Nacionālajā arhīvā glabājamo vienību pieaugums (skaits)

123 850

100 000

100 000

100 000

100 000

Ar valsts atbalstu organizēti tautas mākslas un tradicionālās kultūras pasākumi (skaits)

80

83

83

83

83

Kvalitātes rādītāji

Bibliotēku, muzeju un arhīvu apmeklējumi uz 100 iedzīvotājiem (skaits)

871

750

800

800

800

Kultūras pieminekļu īpatsvars, kuru stāvoklis novērtēts kā labs un apmierinošs (%)

92

92

92

92

92