Politikas mērķis: nodrošināt kultūras saglabāšanu un uzturēšanu / Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes „Radošā Latvija 2014-2020”

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2014)

Plānotā vērtība (2019)

Amatiermākslas kolektīvu dalībnieki uz 100 iedzīvotājiem (skaits) [433]

Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam

3,3

3,6

3 (2020)

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

45 269 619

46 178 270

65 183 027

47 357 009

46 676 176

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

1 819

1 834

1 822,5

1 815,5

1 813

21.00.00  Kultūras mantojums

37 425 918

39 447 816

50 801 728

40 899 402

41 087 169

1 808

1 816

1 815

1 808

1 808

22.05.00  Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma

419 066

418 453

418 740

418 740

418 740

4

4

4,2

4,7

5

22.07.00  Nomas maksas VAS"VNĪ" programmas "Mantojums-2018" ietvaros

3 201 564

3 291 330

3162 558

4 192 016

4 631 546

-

-

-

-

-

22.08.00  UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

111 249

111 249

129 073

129 073

129 073

-

-

-

-

-

24.00.00 Informācijas tehnoloģiju attīstība un uzturēšana kultūras nozarē

409 648

409 648

409 648

409 648

409 648

-

-

-

-

-

62.07.00  Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

-

-

10 173 994

1 301 455

-

-

-

3,3

2,8

-

64.08.00  Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) maksājumi (2014-2020)

2 676

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69.07.00  Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības projekti (2014-2020)

-

-

85 405

6 675

-

-

-

-

-

-

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto projektu un pasākumu īstenošana

3 661 098

2 490 867

-

-

-

6

4

-

-

-

73.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

38 400

8 907

1 881

-

-

1

10

-

-

-

Citi ieguldījumi

KM padotības iestāžu skaits kultūras mantojuma nozarē

14 

14 

14 

14 

14 

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Neredzīgo bibliotēkā glabājamo vienību pieaugums (skaits)

84 330

50 000

53 500

53 500

53 500

Muzeju krājumu papildinājums (vienību skaits)

76 342

70 000

71 500

71 500

71 500

Latvijas Nacionālajā arhīvā glabājamo vienību pieaugums (skaits)

107 600

75 000

100 000

100 000

100 000

Ar valsts atbalstu organizēti tautas mākslas un tradicionālās kultūras pasākumi (skaits)

83

83

83

83

83

Kvalitātes rādītāji

Bibliotēku, muzeju un arhīvu apmeklējumi uz 100 iedzīvotājiem

726

750

750

750

750

Kultūras pieminekļu īpatsvars, kuru stāvoklis novērtēts kā labs un apmierinošs (%)

91,7

89

92

92

92