Politikas mērķis:
Kultūras saglabāšana un uzturēšanas nodrošināšana /
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība     (2018)

Plānotā vērtība     (2024)

Dalībnieki mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos kultūras centros (skaits tūkst.) [366]

Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

66,2

68

Valdības rīcības plāns

154., 156., 157.

 

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

54 237 796

58 859 597

55 106 422

57 967 442

60 038 055

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

1 825,0

1 833,6

1 825

1 821,3

1 818,5

21.00.00  Kultūras mantojums

42 293 063

48 319 702

47 719 678

48 124 769

53 813 759

1 806

1 822

1 813

1 813

1 813

22.03.00  Kultūras infrastruktūras attīstība

-

-

-

3 000 000

-

 

 

 

 

 

22.05.00  Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma

418 736

422 803

422 601

423 759

423 759

5

5,3

5,3

5,3

5,3

22.07.00  Nomas maksas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" programmas "Mantojums-2018" ietvaros

3 244 953

5 057 414

4 619 949

5 120 077

5 247 584

-

-

-

-

-

22.08.00  UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

129 073

129 073

129 073

129 073

129 073

-

-

-

-

-

24.00.00 Informācijas tehnoloģiju attīstība un uzturēšana kultūras nozarē

409 648

409 648

409 648

409 648

409 648

-

-

-

-

-

62.07.00  Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

6 328 829

4 518 282

1 745 223

744 914

-

13

6,3

5,7

2,8

-

64.08.00  Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) maksājumi (2014-2020)

1 234

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69.02.00  Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana

91 267

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69.07.00  3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības projekti (2014-2020)

22 513

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto projektu un pasākumu īstenošana

1 224 178

 

51 803

15 202

14 232

0,6

-

0,9

0,2

0,2

73.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

74 302

2 675

8 447

-

-

0,4

-

0,1

-

-

Citi ieguldījumi

Kultūras ministrijas padotības iestādes kultūras mantojuma nozarē (skaits)

14 

14 

14 

14 

14 

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Neredzīgo bibliotēkā glabājamo vienību pieaugums (skaits)

59 737

51 800

51 800

51 800

51 800

Muzeju krājumu papildinājums (vienības) (skaits)

90 486

71 500

71 500

71 500

71 500

Latvijas Nacionālajā arhīvā glabājamo vienību pieaugums (skaits)

160 379

100 000

100 000

100 000

100 000

Ar valsts atbalstu organizēti tautas mākslas un tradicionālās kultūras pasākumi (skaits)

83

83

83

83

83

Kvalitātes rādītāji

Bibliotēku, muzeju un arhīvu apmeklējumi uz 100 iedzīvotājiem (skaits)

882

800

750

760

770

Kultūras pieminekļu īpatsvars, kuru stāvoklis novērtēts kā labs un apmierinošs (%)

92

92

92

92

92