Politikas mērķis: uzlabot plānošanu un koordinēšanu veselības aprūpes sistēmā, tādā veidā sekmējot iedzīvotāju veselības saglabāšanu un uzlabošanu, kas ir pamats ilgam un produktīvam darba mūžam/Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

 1. Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums (vīriešiem gados)
 2. Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums (sievietēm gados)
 3. Potenciāli zaudētie mūža gadi1*

 

Sabiedrības veselības pamatnostādnes

2014.-2020.gadam

Konceptuālais ziņojums “Par veselības aprūpes sistēmas reformu”

 1. 69,8
 2. 79,4
 3. 88 191

(2015)

 1. 72
 2. 80
 3. 75 023

     (2023)

 1. Veselīgi nodzīvoti mūža gadi vīriešiem (vidējie gadi)
 2. Veselīgi nodzīvoti mūža gadi sievietēm (vidējie gadi)[304]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam

 1. 51,8
 2. 54,1

(2015)

 1. 57
 2. 60

(2020)

Valdības rīcības plāns

128., 129., 130., 133.

1Datu avots: Slimību profilakses un kontroles centrs.

* Uzsāk plānot ar 2018.gadu.

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

4 745 461

3 696 195

9 321 616

3 790 579

3 538 897

123

125

129

120

120

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

2 708 475

2 855 512

2 935 501

2 935 501

2 935 501

111

113

117

117

117

37.04.00 Maksājumi starptautiskajās organizācijās

323 765

350 493

368 962

368 962

368 962

-

-

-

-

-

62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana

209 543

255 045

165 788

-

-

8,3

8,3

8,3

-

-

63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana

1 079 647

36 104

5 086 278

-

-

0,7

0,7

0,7

-

-

67.00.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana

2 194

-

2 500

-

-

-

-

-

-

-

69.00.00 Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana

2 204

-

585 703

309 232

57 550

-

-

-

-

-

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

362 424

199 041

176 884

176 884

176 884

3

3

3

3

3

73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

33 931

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

23 278

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Veselības ministrijas budžets (% no valsts konsolidētā budžeta)

8,7

9,4

9,1

8,6

8,2

Personāla mainība Veselības ministrijā (%)

63,0

15,0

36,0

 

30,0

25,0

Kvalitātes rādītājs

Aptaujāto iedzīvotāju īpatsvars, kuriem bija nepieciešams veikt pārbaudi vai ārstēšanos pie medicīnas speciālista (izņemot zobārstu), bet dažādu apstākļu dēļ to nebija iespējams veikt (%)1

11,8

19,0

11

11

11

1 Datu avots: EU-SILC- Eiropas Kopienas statistika (apsekojums) par ienākumiem un dzīves apstākļiem.