Politikas mērķis: uzlabot plānošanu un koordinēšanu veselības aprūpes sistēmā, tādā veidā sekmējot iedzīvotāju veselības saglabāšanu un uzlabošanu, kas ir pamats ilgam un produktīvam darba mūžam/Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība

 

Plānotā vērtība

Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums (vīriešiem gados)

 

Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums (sievietēm gados)

 

Potenciāli zaudētie mūža gadi1

Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam2

 

 

Konceptuālais ziņojums “Par veselības aprūpes sistēmas reformu”

70,8

(2019)

 

79,9

(2019)

 

80 531

(2018)

72

 

 

80

 

 

75 023

(2023)

Veselīgi nodzīvoti mūža gadi vīriešiem (vidējie gadi)

Veselīgi nodzīvoti mūža gadi sievietēm (vidējie gadi)[59]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.- 2027. gadam

51,0

 

53,7

(2018)

53

 

55

(2024)

Valdības rīcības plāns

135.-150.

Piezīmes.
1Datu avots: Slimību profilakses un kontroles centrs.
2Līdz aktuālāka politikas plānošanas dokumenta apstiprināšanai tiek turpināta pasākumu īstenošana, kas vērsti uz pamatnostādnēs noteiktā mērķa sasniegšanu.

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t. sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t. sk.:

14 038 292

18 536 127

17 775 732

15 876 824

5 645 086

134

134

138

129

129

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

3 551 935

3 769 406

4 020 951

4 034 767

4 034 767

122

122

126

126

126

37.04.00 Maksājumi starptautiskajās organizācijās

368 906

381 341

381 341

381 341

381 341

-

-

-

-

-

62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana

921 839

4 278 719

1 305 489

-

-

8,3

8,3

8,3

-

-

63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana

8 042 739

9 666 847

11 788 449

11 295 687

1 083 458

0,7

0,7

0,7

-

-

67.00.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana

2 500

2 500

2 500

2 500

-

-

-

-

-

-

69.00.00 Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana

455 829

239 549

100 118

17 009

-

-

-

-

-

-

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

663 065

197 765

176 884

145 520

145 520

3

3

3

3

3

73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

7 662

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

23 817

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Veselības ministrijas budžets (% no valsts konsolidētā budžeta)

12,4

12,2

13,1

12,5

12,5

Personāla mainība Veselības ministrijā (%)

39,0

30,0

25,0

 

23,0

21,0

Kvalitātes rādītājs

Aptaujāto iedzīvotāju īpatsvars, kuriem bija nepieciešams veikt pārbaudi vai ārstēšanos pie medicīnas speciālista (izņemot zobārstu), bet dažādu apstākļu dēļ to nebija iespējams veikt (%)1

7,9

10,0

10,0

10,0

10,0

 

Piezīmes.
1Datu avots: EU-SILC- Eiropas Kopienas statistika (apsekojums) par ienākumiem un dzīves apstākļiem.