Politikas mērķis: nodrošināt valsts varas institūciju stabilitāti un tiesiskuma un cilvēka pamattiesību ievērošanu/ Tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2018.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2020)

Izskatīto administratīvo pārkāpuma lietu valsts valodas lietojuma jomā samazinājums pret iepriekšējo gadu (vairāk nekā 1% 2020.gadā)

Tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2018.-2020.gadam

14,01

 

1,0

 

Piemēroto personas datu aizsardzības korektīvo pasākumu īpatsvars (% pret kopējo personas datu apstrādes pārbaužu skaitu)

-

2,4

15,0

Valdības rīcības plāns

175.7, 177.6., 186.1.

 

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

1944317

1927394

3274166

3149791

3124404

68

68

73

72

72

09.01.00 Valsts valodas aizsardzība

1076816

1081371

1063757

1063757

1063757

42

42

42

42

42

09.02.00 Fizisko personu datu aizsardzība

697513

714634

1295818

1218978

1218978

25

25

30

30

30

09.03.00 Dotācijas Latvijas Politiski represēto apvienībai

98000

38000

38000

38000

38000

-

-

-

-

-

09.04.00 Valsts nozīmes pasākumu norises nodrošināšana starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā

55505

55505

55505

55505

55505

-

-

-

-

-

09.05.00 Dotācija reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem

8000

3000

63000

63000

63000

-

-

-

-

-

09.07.00 Oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšana

-

-

685164

685164

685164

-

-

-

-

-

70.10.00 Citu ES politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

8483

34884

72922

-

-

1

1

1

-

-

70.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu finansējumu (2014-2020)

-

-

-

25387

-

-

-

-

 

-

Citi ieguldījumi

Piesaistīti un atbilstoši sagatavoti Valsts valodas centra sabiedriskie palīgi (skaits)

34

60

60

60

60

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Veikto valsts valodas lietojuma pārbaužu skaits

3770

4 250

4 250

4 250

4 250

Personas datu apstrādes pārbaužu skaits

1 206

620

1210

1230

1250

Piezīmes.

1 2018.gadā izskatīto administratīvo pārkāpuma lietu valsts valodas lietojuma jomā īpatsvars pret iepriekšējo gadu ir palielinājies par 14,0%.