Politikas mērķis: nodrošināt valsts varas institūciju stabilitāti un tiesiskuma un cilvēka pamattiesību ievērošanu/ Tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2018.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2017)

Plānotā vērtība

Izskatīto administratīvo pārkāpuma lietu valsts valodas lietojuma jomā samazinājums pret iepriekšējo gadu (vairāk nekā 1% 2020.gadā)

Tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2018.-2020.gadam

1,83

1,0

(2020)

Konstatēto personas datu aizsardzības pārkāpumu īpatsvars (% pret kopējo veikto pārbaužu skaitu)

-

7,7

15,0 (2019)

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

2 573 991

1 973 824

1 927 394

1 820 950

1 807 447

67

67

68

68

67

09.01.00 Valsts valodas aizsardzība

873 515

1 079 574

1 081 371

1 063 757

1 063 757

42

42

42

42

42

09.02.00 Fizisko personu datu aizsardzība

620 093

732 745

714 634

640 998

640 998

25

25

25

25

25

09.03.00 Dotācijas Latvijas Politiski represēto apvienībai

34 343

98 000

38 000

38 000

38 000

-

-

-

-

-

09.04.00 Valsts nozīmes pasākumu norises nodrošināšana starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā

54 290

55 505

55 505

55 505

55 505

-

-

-

-

-

09.05.00 Dotācija reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem

991 750

8 000

3 000

3 000

3 000

-

-

-

-

-

70.10.00  Citu ES politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

-

-

34 884

19 690

-

-

-

1

1

-

70.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu finansējumu (2014-2020)

-

-

-

-

6 187

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Piesaistīti un atbilstoši sagatavoti Valsts valodas centra sabiedriskie palīgi (skaits)

32

45

60

101

101

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Veikto valsts valodas lietojuma pārbaužu skaits

3 805

4 250

4 250

4 250

4 250

Personas datu apstrādes pārbaužu skaits

927

 580

 620

630

640