Politikas mērķis:
nodrošināt valsts varas institūciju stabilitāti un tiesiskuma un cilvēka pamattiesību ievērošanu/
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam; Tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2018.-2020.gadam¹

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība

(2019)

Plānotā vērtība

(2021)

Izskatīto administratīvo pārkāpuma lietu valsts valodas lietojuma jomā samazinājums  pret iepriekšējo gadu (%)

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam

0,98

 

1,0

Piemēroto personas datu aizsardzības korektīvo pasākumu īpatsvars pret kopējo personas datu apstrādes pārbaužu skaitu (%)

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 58.panta 2.punkts

15,4

30,0

Valdības rīcības plāns

175.7, 177.6., 186.1.

 

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāms

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

1 947 368

3 274 166

4 551 184

4 765 548

4 765 548

67

73

74

74

74

09.01.00 Valsts valodas aizsardzība

1 081 164

1 063 757

1 109 029

1 109 029

1 109 029

41

42

42

42

42

09.02.00 Fizisko personu datu aizsardzība

665 909

1 295 818

1 326 430

1 380 011

1 380 011

25

30

32

32

32

09.03.00 Dotācijas Latvijas Politiski represēto apvienībai

38 000

38 000

38 000

38 000

38 000

-

-

-

-

-

09.04.00 Valsts nozīmes pasākumu norises nodrošināšana starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā

55 505

55 505

55 505

55 505

55 505

-

-

-

-

-

09.05.00 Dotācija reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem

3 000

63 000

102 228

63 000

63 000

-

-

-

-

-

09.07.00 Oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšana

-

685 164

1 894 605

2 120 003

2 120 003

-

-

-

-

-

70.10.00  Citu ES politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

103 790

72 922

-

-

-

1

1

-

-

-

70.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu finansējumu (2014-2020)

-

-

25 387

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

 

 

 

 

 

Piesaistīti un atbilstoši sagatavoti Valsts valodas centra sabiedriskie palīgi (skaits)

27

60

30

30

30

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Veiktas valsts valodas lietojuma pārbaudes (skaits)

3 526

4 250

3 360

3 360

3 360

Personas datu apstrādes pārbaudes (skaits)

1 237

 1 210

1 230

1 250

1 260 

Kvalitātes rādītāji

Lietotāju apmierinātības ar “vestnesis.lv” sniegto pakalpojumu vērtējums skalā 1-4

3,5

-

-

3,2

-

Lietotāju apmierinātības ar “likumi.lv” sniegto pakalpojumu vērtējums skalā 1-4

3,5

-

-

3,2

-

Lietotāju apmierinātības ar “lvportals.lv” sniegto pakalpojumu vērtējums skalā 1-4

-

-

3,2

-

-

Lietotāju apmierinātības ar žurnāla “Jurista Vārds” saturu  vērtējums skalā 1-4

-

-

3,2

-

-

Piezīmes.
¹ Tieslietu ministrijas darbības stratēģijā 2018.-2020.gadam noteiktais mērķis ir aktuāls