Politikas mērķis:

  1. nodrošināt indivīda vajadzībām atbilstošu, sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu, lai maksimāli sekmētu viņa pašaprūpes iespējas un neatkarīgas dzīves iespējas;
  2. nodrošināt indivīda, kuram ir ierobežotas pašaprūpes iespējas un/vai nepieciešams neatliekams psihosociāls atbalsts krīzes situācijā, ģimenes locekļu iespēju integrēties darba tirgū, savienojot ģimenes un darba dzīvi;
  3. nodrošināt cienīgus dzīves apstākļus un augstas kvalitātes pakalpojumus aprūpes institūcijās tām personām, kuras saņem pakalpojumus institūcijās Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2020)

Klientu vietas aprūpes institūcijās personām ar garīga rakstura traucējumiem (skaits uz 10 000 iedzīvotāju)

Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

24

18

Tehniskos palīglīdzekļus saņēmušo īpatsvars kopējā tehniskos palīglīdzekļus pieprasījušo skaitā (%)

Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

66,6

65,0

Valdības rīcības plāns

113., 114., 115., 116.

 

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

83756 141

90709 904

91466 066

88 693 672

89 003 363

3180,5

3320,6

3312,8

3311,6

3306,3

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

34150 564

34707 277

35671 087

35516 448

35516 448

-

-

 

-

-

05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās

41988 339

43895 242

47646 917

46 370 556

46 317 216

2882,5

3009

3 009

3 009

3 009

05.37.00 Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana

5889 207

5556 333

5707 519

5 603 202

5 603 202

280,3

292

288

288

288

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)

330 768

3036 146

-

-

-

2,8

2,8

-

-

-

Projekts “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1.kārta)” Nr.2.2.1.1/16/I/003

234 314

1202 568

-

-

-

2,8

2,8

-

-

-

Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana VSAC “Kurzeme” filiālē “Liepāja”, Apšu ielā 3A, Liepājā” Nr.4.2.1.2/17/I/022

-

493 757

-

-

-

-

-

-

-

-

Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā VSAC “Latgale” filiālē “Krastiņi”” Nr.4.2.1.2/17/I/025

79 030

325 335

-

-

-

-

-

-

-

-

Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā” Nr.4.2.1.2/17/I/024

17 424

1014 486

-

-

-

-

-

-

-

-

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)

1381 306

3513 661

2349 337

1198 236

1566 497

14,9

16,8

15,8

14,6

9,3

Projekts “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” Nr.9.2.1.1/15/I/001

582 432

1669 086

1519 025

1114 076

1566 497

9,4

10,8

10,3

10,3

9,3

Projekts “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” Nr.9.2.2.2./16/I/001

798 874

1844 575

829 274

84 160

-

5,5

6

5,5

4,3

-

Projekts “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” Nr.8.5.1.0/16/I/001

-

-

1 038

-

-

-

-

-

-

-

64.07.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020)

4 642

1 245

-

-

-

-

-

-

-

-

Projekts “Vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi VSAC “Latgale”” Nr.ELGF/018

2 496

3

-

-

-

-

-

-

-

-

Projekts “Vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi VSAC “Zemgale”” Nr.ELGF/022

2 146

1 242

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65.07.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020)

1 187

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Projekta “Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020) VSAC “Latgale”” Nr.ELFLA/002

1 037

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Projekta “Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020) VSAC “Zemgale”” Nr. ELFLA/002

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69.06.00 Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

-

-

11 097

-

-

-

-

-

-

-

Projekts “Veiksmīga psiholoģiskā un sensorā rehabilitācija bērniem un pieaugušajiem, kas cieš no garīgās veselības un uzvedības traucējumiem”Nr.LLI-336

-

-

11 097

-

-

-

-

-

-

-

69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējumu (2014-2020)2

-

-

80 109

5 230

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums1

10 128

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Sociāli rehabilitētās personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējas vecumā, pēc darbspējas vecuma, kuras strādā, Černobiļas atomelektrostacijas avāri­jas seku likvidēšanas dalībnieki, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā cietušās personas, politiski represētās personas un personas ar prognozējamu invaliditāti (skaits)

3 639

4260

3 940

3 940

3 940

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušo personu īpatsvars pakalpojumu pieprasījušo personu (kuras minētas 1.rādītājā) kopskaitā (%)

41,0

34,0

34,0

34,0

34,0

Kvalitātes rādītāji

Higiēnas prasībām atbilstošas vietas valsts sociālās aprūpes centros (maksimālais skaits)

4193

4000

4000

4000

4000

Piezīmes.

Izdevumi pedagogu minimālās algas likmes paaugstināšanai līdz 710 euro ar 2018.gada 1.septembri.

Atmaksa tiek veikta par projektu “Veiksmīga psiholoģiskā un sensorā rehabilitācija bērniem un pieaugušajiem, kas cieš no garīgās veselības un uzvedības traucējumiem” Nr.LLI-336.