Politikas mērķis:

  1. nodrošināt indivīda vajadzībām atbilstošu, sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu, lai maksimāli sekmētu viņa pašaprūpes iespējas un neatkarīgas dzīves iespējas;
  2. nodrošināt indivīda, kuram ir ierobežotas pašaprūpes iespējas un/vai nepieciešams neatliekams psihosociāls atbalsts krīzes situācijā, ģimenes locekļu iespēju integrēties darba tirgū, savienojot ģimenes un darba dzīvi;
  3. nodrošināt cienīgus dzīves apstākļus un augstas kvalitātes pakalpojumus aprūpes institūcijās tām personām, kuras saņem pakalpojumus institūcijās/Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība (2020)

Klientu vietas aprūpes institūcijās personām ar garīga rakstura traucējumiem (skaits uz 10 000 iedzīvotāju)

Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

23

(2017)

18

Tehniskos palīglīdzekļus saņēmušo īpatsvars kopējā tehniskos palīglīdzekļus pieprasījušo skaitā (%)

Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

66,6

(2018)

65,0

Valdības deklarācija

113., 114., 115., 116.punkts

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

70 644 798

81 114 295

90 709 904

88 203 915

87 053 852

3 224

3 388,3

3 320,6

3 316,8

3 315,6

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

28 936 155

34 373 716

34 707 277

34 742 242

34 742 242

-

-

-

-

-

05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās

36 013 421

38 068 829

43 895 242

45 657 274

45 657 274

2 926,1

3 076,7

3 009

3 009

3 009

05.37.00 Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana **

4 947 082

4 880 335

5 556 333

5 456 100

5 456 100

280,8

292

292

292

292

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)

84 557

891 179

3 036 146

-

-

2

2,9

2,8

-

-

Projekts “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1.kārta)” Nr.2.2.1.1/16/I/003

84 557

891 179

1 202 568

-

-

2

2,9

2,8

-

-

Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana VSAC “Kurzeme” filiālē “Liepāja”, Apšu ielā 3A, Liepājā” Nr.4.2.1.2/17/I/022

-

-

493 757

-

-

-

-

-

-

-

Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā VSAC “Latgale” filiālē “Krastiņi”” Nr.4.2.1.2/17/I/025

-

-

325 335

-

-

-

-

-

-

-

Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā” Nr.4.2.1.2/17/I/024

-

-

1 014 486

-

-

-

-

-

-

-

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)

661 314

2 900 236

3 513 661

2 348 299

1 198 236

15,1

16,7

16,8

15,8

14,6

Projekts “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” Nr.9.2.1.1/15/I/001

405 546

1 341 008

1 669 086

1 519 025

1 114 076

9,6

10,2

10,8

10,3

10,3

Projekts “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide”  Nr.9.2.2.2./16/I/001

255 768

1 559 228

1 844 575

829 274

84 160

5,5

6,5

6

5,5

4,3

64.07.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020)

2 053

-

1 245

-

-

-

-

-

-

-

Projekts “Vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi VSAC “Latgale”” Nr.ELGF/018

1 080

-

3

-

-

-

-

-

-

-

Projekts “Vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi VSAC “Zemgale”” Nr.ELGF/022

973

-

1 242

-

-

-

-

-

-

-

65.07.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020)

216

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Projekta “Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020) VSAC “Latgale”” Nr.ELFLA/002

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Projekta “Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020) VSAC “Zemgale”” Nr.ELFLA/002

166

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Sociāli rehabilitētās personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējas vecumā, pēc darbspējas vecuma, kuras strādā, Černobiļas atomelektrostacijas avāri­jas seku likvidēšanas dalībnieki, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā cietušās personas, politiski represētās personas un personas ar prognozējamu invaliditāti (skaits)

3 949

4 260

4 260

4 260

4 260

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušo personu īpatsvars pakalpojumu pieprasījušo personu (kuras minētas 1.rādītājā) kopskaitā (%)

32,6

34,0

34,0

34,0

34,0

Personas, kas uz pārskata perioda beigām ir pieprasījušas, bet nav nodrošinātas ar valsts finansēto sociālās aprūpes pakalpojumu (skaits)

378

350

300

250

200

 

Kvalitātes rādītāji

Valsts sociālās aprūpes centru filiāles, kurās uzlaboti dzīves apstākļi pakalpojumu saņēmējiem un sasniegta telpu atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām higiēnas prasībām (skaits)

2

2

1

1

-

Higiēnas prasībām atbilstošas  vietas valsts sociālās aprūpes centros (maksimālais skaits)

4 242

4 250

4 000

4 000

3 950