Politikas mērķis:

  1. nodrošināt indivīda vajadzībām atbilstošu, sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu, lai maksimāli sekmētu viņa pašaprūpes iespējas un neatkarīgas dzīves iespējas;
  2. nodrošināt indivīda, kuram ir ierobežotas pašaprūpes iespējas un/vai nepieciešams neatliekams psihosociāls atbalsts krīzes situācijā, ģimenes locekļu iespēju integrēties darba tirgū, savienojot ģimenes un darba dzīvi;
  3. nodrošināt cienīgus dzīves apstākļus un augstas kvalitātes pakalpojumus aprūpes institūcijās tām personām, kuras saņem pakalpojumus institūcijās / Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam1

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2019)

Plānotā vērtība (2024)

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņēmēju skaits uz 10 000 iedzīvotāju (gada sākumā)[115]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. –2027. gadam

205

223

Valdības rīcības plāns

113., 114., 115., 116.

 

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

92 157 834

91 466 066

104 274 797

116 668 815

117 123 397

3 083,3

3 312,8

3 200,8

3 193,8

3 188,2

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

35 081 399

35 671 087

 47 013 352

58 828 056

60 836 799

-

-

-

-

-

05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās

45 911 674

47 646 917

49 154 439

49 118 523

48 781 096

2 787,6

3 009

2 893,5

2 893,5

2 893,5

05.37.00 Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana

5 526 240

5 707 519

6 122 034

6 131 365

6 047 166

278,4

288

288

288

288

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)

2 900 174

-

137 896

290 800

242 560

2,4

-

1,5

1,5

0,4

Projekts “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1.kārta)” Nr.2.2.1.1/16/I/003

901 023

-

-

-

-

2,4

-

-

-

-

Projekts “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēma (2.kārta)” Nr.2.2.1.1/19/I/008

-

-

137 896

290 800

242 560

-

-

1,5

1,5

0,4

Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā VSAC “Latgale” filiālē “Krastiņi”” Nr.4.2.1.2/17/I/025

325 335

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā” Nr.4.2.1.2/17/I/024

1 223 816

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā  VSAC “Zemgale” filiālē “Ķīši”” Nr.4.2.1.2/18/I/001

450 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)

2 664 340

2 349 337

1 812 823

2 300 071

1 215 776

14,9

15,8

17,8

10,8

6,3

Projekts “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” Nr.9.2.1.1/15/I/001

1 025 287

1 519 025

1 591 437

2 299 033

1 215 776

9,8

10,3

12,3

10,8

6,3

Projekts “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide”  Nr.9.2.2.2./16/I/001

1 638 538

829 274

220 348

-

-

5,1

5,5

5,5

-

-

Projekts  “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” Nr.8.5.1.0/16/I/001

515

1 038

1 038

1 038

-

-

-

-

-

-

64.07.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020)

4 071

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Projekts “Vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi VSAC “Latgale”” Nr.ELGF/018

2 040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Projekts “Vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi VSAC “Zemgale”” Nr.ELGF/022

2 031

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69.06.00 Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

69 816

11 097

-

-

-

-

-

-

-

-

Projekts “Veiksmīga psiholoģiskā un sensorā rehabilitācija bērniem un pieaugušajiem, kas cieš no garīgās veselības un uzvedības traucējumiem” Nr.LLI-336

69 816

11 097

-

-

-

-

-

-

-

-

69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējumu (2014-2020)2

-

80 109

34 253

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums3

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Sociāli rehabilitētās personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējas vecumā, pēc darbspējas vecuma, kuras strādā, Černobiļas atomelektrostacijas avāri­jas seku likvidēšanas dalībnieki, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā cietušās personas, politiski represētās personas un personas ar prognozējamu invaliditāti (skaits)

3 677

3 940

4 323

4 323

4 323

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušo personu īpatsvars pakalpojumu pieprasījušo personu (kuras minētas 1.rādītājā) kopskaitā (%)

43,2

34,0

34,0

34,0

34,0

Kvalitātes rādītāji

Higiēnas prasībām atbilstošas  vietas valsts sociālās aprūpes centros (maksimālais skaits)

4 003

4 000

4 000

3 900

3 900

Piezīmes.
1 Līdz aktuālāka politikas plānošanas dokumenta apstiprināšanai tiek turpināta pasākumu īstenošana, kas vērsti uz pamatnostādnēs noteiktā mērķa sasniegšanu.
2 Atmaksa tiek veikta par projektu “Veiksmīga psiholoģiskā un sensorā rehabilitācija bērniem un pieaugušajiem, kas cieš no garīgās veselības un uzvedības traucējumiem” Nr.LLI-336.
3 Izdevumi par militārajā konfliktā Ukrainā cietušajai personai īpašumā izsniegto manuāli vadītu pavadoņa ratiņkrēslu.