Politikas mērķis: veicināt noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus, kā arī nodrošināt Iekšlietu ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar ES prasībām atbilstošām operatīvo radiosakaru un privāto elektronisko sakaru tīklu sistēmām / Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam, Iekšlietu ministrijas Informācijas centra darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2020)

Plānotā vērtība (2022)

Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošu Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu īpatsvars (%)

Iekšlietu ministrijas Informācijas centra darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam

73,0

70,0

Valdības rīcības plāns

191.8., 192.1., 192.4

 

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

22 299 135

30 578 344

29 294 257

16 340 001

16 136 968

311

310

305

305

305

02.03.00 Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma

18 264 584

18 909 751

22 990 000

16 333 919

16 136 968

311

310

305

305

305

40.02.00 Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums

813 633

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

1 079 249

1 669 825

2 009 825

-

-

-

-

-

-

-

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

2 022 731

9 998 768

4 260 222

-

-

-

-

-

-

-

70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

2 067

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

-

-

34 210

6 082

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

116 871

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Uzturētas informācijas sistēmas (skaits)

-

110

110

110

110

Citu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumi (skaits)

-

70

70

70

70

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Valsts informācijas sistēmu nodrošināto pakalpojumu neplānotie pārtraukumi paredzētajā darba laikā (h/gadā)

40

40

40

40

40

Lietderīgas lietošanas laikam atbilstoši telefona aparāti (skaits)

4 085

5 329

5 579

5 829

5 950

IeM radiosakaru sistēmā reģistrētas abonentu radiostacijas (skaits)

6 558

8 954

6 550

6 600

6 650

Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošas datortehnikas vienības (skaits)

8 882

8 500

9 100

9 200

9 300

Kvalitātes rādītāji

Nodrošināto pakalpojumu kvalitātes novērtējums (%)

97,0

95,0

95,0

95,0

95,0