Politikas mērķis: nodrošināt zināšanu bāzi tautsaimniecības transformācijai uz augstāku pievienoto vērtību / Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Zinātniskie darbinieki pētniecībā un attīstībā (PLE) (skaits)

Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

5 378

(2017)

4 648

(2020)

Latvijas zinātnieku sniegums starptautiskās pētniecības programmās (sekmības rādītājs APVĀRSNIS 2020 (HORIZON 2020) programmā) (%)

Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014. 2020.gadam

13% 

(2018)

11,2

(2020)

Privātā sektora ieguldījums pētniecībā un attīstībā (% no kopējiem ieguldījumiem) [172]

Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

24

(2017)

20

(2020)

Valdības rīcības plāns

Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 56., 57., 58 .,  59.,  60. un  131. punkti.

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

47 917 797

47 127 936

49 636 054

47 145 274

45 651 243

45

43

45

45

43

05.01.00 Zinātniskās darbības nodrošināšana

4 912 518

12 296 206

12 511 033

11 521 033

11 521 033

1

-

2

2

2

05.02.00 Zinātnes bāzes finansējums

27 187 532

28 737 432

27 866 590

27 636 444

27 636 444

4,5

5

5

5

5

05.04.00 Krišjāņa Barona Dainu skapis

215 992

215 992

215 992

215 992

215 992

-

-

-

-

-

05.12.00. Valsts pētījumu programmas

8 880 940

2 536 828

3 745 778

3 631 581

2 137 550

2,5

2

4

4

2

05.15.00 Latvijas Zinātnes padomes darbības nodrošināšana

99 128

99 894

99 894

99 894

99 894

6

6

6

6

6

05.20.00 Padomju Sociālistisko Republiku Savienības totalitārā okupācijas režīma izpēte Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijā Latvijas Universitātē

250 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42.05.00 Valsts izglītības attīstības aģentūras darbības nodrošināšana

1 036 790

1 089 986

987 796

987 796

987 796

29,7

26

24

24

24

70.06.00 Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās

5 334 897

2 151 598

4 208 971

3 052 534

3 052 534

1,3

4

4

4

4

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Maģistra un doktora grāda ieguvēji zinātniskajos institūtos, kas saņem zinātnes bāzes finansējumu (skaits)

198

214

195

195

195

Īstenotie fundamentālie un lietišķie pētījumi (skaits)

33

47

102

102

102

Valsts pētījumu programmās finansētie projekti (zinātnisko grupu skaits)

198

72

17

17

17

Akadēmiskā tīkla izmantošana: zinātnisko institūciju lejupielādētie raksti ScienceDirect datubāzē (rakstu skaits)

407 635

470 717

470 717

470 717

470 717

Latvijas zinātnieku dalība starptautiskajās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā (projektu skaits)

82

101

82

85

85

Valsts emeritēto zinātnieku mūža stipendijas (skaits)

237

236

236

236

236

Dalības ES pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās, ieviešana, popularizēšana un uzraudzība (skaits)

12

12

9

9

9

Kvalitātes rādītāji

Piešķirtie Eiropas patenti, kas pieteikti no Latvijā rezidējošiem zinātniekiem (skaits)

16

16

15

15

15

Zinātniskie raksti, kas publicēti starptautiskajās datu bāzēs Scopus, Web of Science (skaits)

1 959

1 880

2 375

2 375

2 375

Starptautiskās sadarbības projekti (skaits)

99

109

110

112

114