Politikas mērķis:
Nodrošināt zināšanu bāzi tautsaimniecības transformācijai uz augstāku pievienoto vērtību
/ Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam, Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2020.-2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Nodarbinātā zinātniskā personāla īpatsvars no kopējā nodarbināto skaita (pilna laika slodzēs)(%) [133]; [3]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.‑2027. gadam,

Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2021.‑2027. gadam1

0,639

(2018)

 0,8

 (2024)

Starptautiskās citējamības datubāzē Scopus iekļauto Latvijas autoru zinātnisko publikāciju skaits gadā (%) [136]; [6]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.‑2027. gadam,

Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2021.‑2027. gadam1

2 376

(2017)

2 688

(2024)

Jauno doktoru īpatsvars no 25–34 gadus veciem iedzīvotājiem (%) [134]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.‑2027. gadam

0,24

(2017)

0,35

(2024)

Nodarbināto zinātnisko darbinieku vidējā slodze, PLE izteiksmē [4]

Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2021.‑2027. gadam1

0,48

(2018)

0,58

(2024)

Valdības rīcības plāns

56., 57., 58 .,  59.,  60., 131.

 

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

51 819 706

54 295 975

64 691 151

53 023 366

52 279 545

46,9

52,5

60,5

60

60

05.01.00 Zinātniskās darbības nodrošināšana

14 004 118

17 289 252

26 354 557

17 241 275

17 241 275

2

2

2

2

2

05.02.00 Zinātnes bāzes finansējums

28 136 980

27 786 688

27 635 880

27 635 880

27 635 880

3,6

5

5

5

5

05.04.00 Krišjāņa Barona Dainu skapis

215 992

215 992

215 992

215 992

215 992

-

-

-

-

 05.12.00. Valsts pētījumu programmas

3 729 385

4 368 041

3 443 743

3 422 974

2 873 674

4

4

4

4

4

 05.15.00 Latvijas Zinātnes padomes darbības nodrošināšana

94 936

49 947

-

-

-

6

3

-

-

-

42.05.00 Valsts izglītības attīstības aģentūras darbības nodrošināšana

987 793

953 610

1 001 915

909 535

909 535

27,3

22,2

25

25

25

42.09.00 Latvijas Zinātnes padome

-

263 759

398 799

498 185

498 185

-

12,3

21

21

21

70.06.00 Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās

4 650 501

3 368 686

5 640 265

3 099 525

2 905 004

4

4

3,5

3

3

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Maģistra un doktora grāda ieguvēji zinātniskajos institūtos, kas saņem zinātnes bāzes finansējumu (skaits)

246

195

195

195

195

Īstenotie fundamentālie un lietišķie pētījumi (skaits)

102

147

257

164

170

Valsts pētījumu programmās finansētie projekti (zinātnisko grupu skaits)

17

20

22

20

20

Akadēmiskā tīkla izmantošana: zinātnisko institūciju lejupielādētie raksti ScienceDirect datubāzē (skaits)

497 034

500 000

500 000

500 000

500 000

Latvijas zinātnieku dalība starptautiskajās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā (projektu un līgumu skaits)

96

78

83

72

70

Valsts emeritēto zinātnieku mūža stipendijas (skaits)

236

236

236

236

236

Dalības ES pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās, ieviešana, popularizēšana un uzraudzība (skaits)

9

9

7

7

7

Dalība Eiropas Kosmosa aģentūras Asociētās dalībvalsts statusā (skaits)

-

1

1

1

1

Kvalitātes rādītāji

Starptautiskās citējamības datubāzes Scopus publikāciju īpatsvars, kuras iekļautas starp 10 % nozares citētāko pasaules publikāciju, no visām Latvijas autoru publikācijām (%)

-

-

11,1

11,4

11,7

Latvijas zinātnisko publikāciju īpatsvars, Q1 (top 25%) zinātniskajos žurnālos (CiteScore) (%)

-

-

38,4

39,6

40,7

Apvārsnis Eiropa dalību rādītājs - finansēto projektu piesaistītā finansējuma apjoms (kumulatīvi) no programmas kopējā apmēra (%)

-

-

0,009

0,012

0,015

Piezīmes.
1 Mērķis un rādītāji ir iekļauti politikas plānošanas dokumentā, kas vēl nav apstiprināts.