Politikas mērķis: nodrošināt zināšanu bāzi tautsaimniecības transformācijai uz augstāku pievienoto vērtību / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam, Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Nodarbinātā zinātniskā personāla īpatsvars no kopējā nodarbināto skaita (pilna laika slodzēs)(%) [133]; [3]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam,

Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

0,639

(2018)

 0,8

 (2024)

Starptautiskās citējamības datubāzē Scopus iekļautās Latvijas autoru zinātniskās publikācijas gadā (skaits) [136]; [6.1]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam,

Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

2 544

(2020)

2 688

(2024)

Jauno doktoru īpatsvars no 25–34 gadus veciem iedzīvotājiem (%) [134]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

0,24

(2017)

0,35

(2024)

Nodarbināto zinātnisko darbinieku vidējā slodze, PLE izteiksmē [4]

Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

0,48

(2018)

0,58

(2024)

Valdības rīcības plāns

56., 57., 58 .,  59.,  60., 131.

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

54 556 878

64 691 151

64 886 255

63 518 107

59 975 363

53,3

60,5

35

35

32

 05.01.00 Zinātniskās darbības nodrošināšana

17 429 274

26 354 557

21 850 459

21 311 632

21 151 632

2

2

2

2

2

 05.02.00 Zinātnes bāzes finansējums

27 641 887

27 635 880

35 235 880

35 235 880

35 235 880

5

5

5

5

5

 05.04.00 Krišjāņa Barona Dainu skapis

215 992

215 992

215 992

215 992

215 992

-

-

-

-

 05.12.00. Valsts pētījumu programmas

4 548 208

3 443 743

3 900 714

3 351 414

2 873 674

4

4

4

4

4

 05.15.00 Latvijas Zinātnes padomes darbības nodrošināšana

47 110

-

-

-

-

3

-

-

-

-

42.05.00 Valsts izglītības attīstības aģentūras darbības nodrošināšana

1 037 491

1 001 915

-

-

-

27,3

25

-

-

-

42.09.00 Latvijas Zinātnes padome

170 188

398 799

498 185

498 185

498 185

8

21

21

21

21

70.06.00 Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās

3 466 728

5 640 265

3 185 025

2 905 004

-

4

3,5

3

3

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Maģistra un doktora grāda ieguvēji zinātniskajos institūtos, kas saņem zinātnes bāzes finansējumu (skaits)

-

-

195

195

195

Īstenotie fundamentālie un lietišķie pētījumi (skaits)

256

257

174

174

174

Valsts pētījumu programmās finansētie projekti (zinātniskās grupas) (skaits)

32

22

20

20

20

Akadēmiskā tīkla izmantošana: zinātnisko institūciju lejupielādētie raksti ScienceDirect datubāzē (skaits)

674 109

500 000

500 000

500 000

500 000

Projekti un līgumi starptautiskajās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā, kuros ir piedalījušies Latvijas zinātnieki (skaits)

77

83

70

71

-

Valsts emeritēto zinātnieku mūža stipendijas (skaits)

236

236

236

236

236

Starptautiskās sadarbības programmas pētniecības un tehnoloģiju jomā, kurās nodrošināta Latvijas zinātnieku dalība (skaits)

9

7

4

4

-

Dalība Eiropas Kosmosa aģentūras Asociētās dalībvalsts statusā (skaits)

1

1

1

1

1

Kvalitātes rādītāji

Starptautiskās citējamības datubāzes Scopus publikāciju īpatsvars, kuras iekļautas starp 10% nozares citētāko pasaules publikāciju, no visām Latvijas autoru publikācijām (%)

-

11,1

11,4

11,7

11,7

Latvijas zinātnisko publikāciju īpatsvars, Q1 (top 25%) zinātniskajos žurnālos (CiteScore) (%)

-

38,4

39,6

40,7

40,7

Apvārsnis Eiropa dalību rādītājs – finansēto projektu piesaistītā finansējuma apjoms (kumulatīvi) no programmas kopējā apmēra (%)

-

0,009

0,012

0,015

0,015