Politikas mērķi:

1) nodrošināt kvalitatīvu politikas izstrādi un īstenošanu tieslietu jomā / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam; MK 2017. gada 16. augusta. notekumi Nr.474 "Tieslietu ministrijas nolikums"

2) mazināt normatīvismu un uzlabot normatīvo aktu projektu kvalitāti un pieejamību / Tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2018.-2020.gadam¹; Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

(2021)

Satversmes tiesā apstrīdēto normatīvo aktu vai to daļu īpatsvars, kuru neatbilstību augstāka juridiska spēka tiesību normai spriedumā atzinusi Satversmes tiesa (mazāk nekā 50% 2021.gadā) (%)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021-2027. gadam

64,0

(2019)

50,0

Tiesību aktu īpatsvars kalendārā gada ietvaros, kuri grozīti 12 mēnešu laikā pēc izdošanas (%):

1)likumi (mazāk nekā 10,0 % 2021.gadā);

2)MK noteikumi (mazāk nekā 10,0% 2021.gadā)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021-2027. gadam

1) 3,0

2) 12,0

(2018)

 

1) 10,0

2) 10,0

 

Tiesību aktu īpatsvars kalendārā gada ietvaros, kuri atkārtoti grozīti 12 mēnešu laikposmā (%)

1)likumi (mazāk nekā 50,0% 2021.gadā;

2)MK noteikumi (mazāk nekā 30,0% 2021.gadā)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021-2027. gadam

1) 51,0

2) 32,0

(2018)

 

1) 50,0

2) 30,0

 

Valdības rīcības plāns

12.1., 35.2., 35.4., 95.2., 175.1., 175.5., 175.6., 176.2, 176.3 176.4., 177.1., 177.5., 178.1., 179.2, 181.2., 182.1., 182.3., 182.4., 185.2., 187.3.

 

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada lāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

7 790 137

7 570 588

8 957 617

7 635 999

7 482 975

231

227

223

214

212

97.00.00. Nozaru vadība un politikas plānošana

7 117 669

7 035 561

7 191 463

7 074 217

7 074 955

218

215

208

208

208

48.00.00 Tiesiskās un starpvalstu sadarbības pasākumu īstenošana

245 339

33 091

839 011

334 466

199 999

1

-

2

2

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

26 657

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

-

-

381 091

-

-

-

-

1

-

-

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

169 043

184 466

184 381

-

-

7

7

7

-

-

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)

54 483

75 181

73 877

-

-

1

1

1

-

-

70.09.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

32 491

55 511

55 511

-

-

-

-

-

-

-

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

144 455

186 778

232 283

227 316

208 021

4

4

4

4

4

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Semināri un informatīvie materiāli par tiesību aktu izstrādes metodoloģiju un kvalitātes jautājumiem (skaits)

41

17

15

15

15

Izstrādātie tiesību akti un politikas plānošanas dokumenti (skaits)

168

162

212

207

202

Sniegtie atzinumi citām ministrijām par tiesību aktu projektiem (skaits)

1 549

1 700

1600

1550

1500 

Piezīmes.
¹Tieslietu ministrijas darbības stratēģijā 2018.-2020.gadam noteiktais mērķis ir aktuāls