Politikas mērķis: nodrošināt attīstības centru ērtu un drošu sasniedzamību, t.sk. panākot sabiedriskā transporta pieejamības paaugstināšanu, izveidojot efektīvu un sabalansētu sabiedriskā transporta sistēmu / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2016)

Plānotā vērtība (2018)

Pasažieru apgrozība sabiedriskajā autotransportā (regulārās satiksmes autobusu milj. pasažierkilometri gadā)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam [402]

2 127,2*

1 989,2

Pasažieru apgrozība dzelzceļa transportā (milj. pasažierkilometri gadā)

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam

544,3*

550,5

Pagastu īpatsvars, kur ir nodrošināti vismaz divi sabiedriskā transporta reisi dienā, kas savieno bijušos pagastu administratīvos centrus ar novada centru, (%) 

Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

99,3

100

Novadu īpatsvars, kur ir nodrošināti vismaz divi reisi dienā, kas savieno novadus ar reģiona centru vai galvaspilsētu (%)

Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

100

100

* Autotransporta direkcijas dati par iekšzemes pārvadājumiem

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

111 761 414

84 304 685

92 543 433

88 933 553

88 514 790

-

-

-

-

-

       31.04.00 Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai

29 874 774

23 874 774

27 874 774

23 874 774

23 874 774

-

-

-

-

-

       31.05.00 Dotācija Autotransporta direkcijai sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai

884 876

786 576

844 431

839 041

839 041

-

-

-

-

-

       31.06.00 Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem

36 190 788

38 012 075

37 954 220

37 959 610

37 959 610

-

-

-

-

-

      31.07.00 Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai

17 612 332

19 410 632

23 643 908

23 643 908

23 643 908

-

-

-

-

-

       31.08.00 Transferts plānošanas reģioniem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai

215 000

215 000

240 700

240 700

240 700

-

-

-

-

-

       61.09.00 Kohēzijas fonda (KF) finansētie ierobežotās atlases projekti (2007-2013)

6 906 700

 0

0

-

-

-

-

-

       62.08.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežotās atlases publiskā transporta attīstības projekti (2007-2013)

3 856 015

0

0

0

0

-

-

-

-

-

        62.12.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie elektrotransportlīdzekļu (ETL) projekti (2014 - 2020)

20 929

2 005 628

1 985 400

2 375 520

1 956 757

-

-

-

-

-

      99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums (Pasažieru vilciena dzelzceļa infrastruktūras maksa)

16 200 000

0

0

0

0

-

-

 

 

 

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Pārvadātājiem segti zaudējumi atbilstoši valsts budžetā piešķirtai apropriācijai sabiedrībai nepieciešamajos maršrutos (% no pamatoti plānotā)

81

90    

 

76

76

80

Uzstādītas

elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas (skaits)

-

20

 

40

40

40

Plānošanas reģionu izsniegtās  licences  par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem (skaits)

-

-

514

514

514

Kvalitātes rādītāji

Reģionālos starppilsētu nozīmes maršrutos iesaistīto autobusu vidējā vecuma atbilstība Pasūtījuma līgumā noteiktajam (%)

100

100

100

100

100

Sabiedriskā transporta atbilstība tehniskajām prasībām, lai atvieglotu iekļūšanu/izkļūšanu/braukšanu transportlīdzeklī personām ar funkcionāliem traucējumiem, grūtniecēm, personām ar maziem bērniem (tai skaitā ar bērnu ratiņiem) (%)

90

100

100

100

100