Politikas mērķis: nodrošināt attīstības centru ērtu un drošu sasniedzamību, t.sk. panākot sabiedriskā transporta pieejamības paaugstināšanu, izveidojot efektīvu un sabalansētu sabiedriskā transporta sistēmu / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2015)

Plānotā vērtība (2017)

Pasažieru apgrozība sabiedriskajā autotransportā (regulārās satiksmes autobusu milj. pasažierkilometri gadā)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam [402]

2 414,2

2 130

Pasažieru apgrozība dzelzceļa transportā (milj. pasažierkilometri gadā)

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam

591,4

592,0

Pagastu īpatsvars, kur ir nodrošināti vismaz divi sabiedriskā transporta reisi dienā, kas savieno bijušos pagastu administratīvos centrus ar novada centru, (%) 

Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

97

100

Novadu īpatsvars, kur ir nodrošināti vismaz divi reisi dienā, kas savieno novadus ar reģiona centru vai galvaspilsētu (%)

Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

100

100

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

94 204 650

83 467 187

84 304 685

85 803 362

85 449 544

-

-

-

-

-

31.04.00 Maksa par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu

23 874 774

23 874 774

23 874 774

23 874 774

23 874 774

-

-

-

-

-

31.05.00 Dotācija Autotransporta direkcijai sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai

700 576

884 876

786 576

786 576

786 576

-

-

-

-

-

31.06.00 Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem

37 739 700

36 190 788

38 012 075

38 012 075

38 012 075

-

-

-

-

-

31.07.00 Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai

15 976 155

17 612 332

19 410 632

21 110 632

21 110 632

-

-

-

-

-

       31.08.00 Transferts plānošanas reģioniem

212 981

215 000

215 000

215 000

215 000

-

-

-

-

-

       61.09.00 Kohēzijas fonda (KF) finansētie ierobežotās atlases projekti (2007-2013)

11 860 939

3 288 603

-

-

-

-

-

-

-

-

       62.08.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežotās atlases publiskā transporta attīstības projekti (2007-2013)

1 668 037

1 400 814

-

-

-

-

-

-

-

-

        62.12.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie elektrotransportlīdzekļu (ETL) projekti (2014 - 2020))

-

-

2 005 628

1 804 305

1 450 487

-

-

-

-

-

      99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

2 171 488

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Pārvadātājiem segti zaudējumi atbilstoši valsts budžetā piešķirtai apropriācijai sabiedrībai nepieciešamajos maršrutos (% no pamatoti plānotā)

94

90

90

90

90

Uzstādītas

elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas (skaits)

-

-

20

70

110

Kvalitātes rādītāji

Reģionālos starppilsētu nozīmes maršrutos iesaistīto autobusu vidējā vecuma atbilstība Pasūtījuma līgumā noteiktajam (%)

98

100

100

100

100

Sabiedriskā transporta atbilstība tehniskajām prasībām, lai atvieglotu iekļūšanu/izkļūšanu/braukšanu transportlīdzeklī personām ar funkcionāliem traucējumiem, grūtniecēm, personām ar maziem bērniem (tai skaitā ar bērnu ratiņiem) (%)

 -

90

100

100

100