Politikas mērķis: sekmēt iekļaujoša darba tirgus veidošanos, pilnvērtīgi izmantojot Latvijas iedzīvotāju cilvēkresursu potenciālu, tajā skaitā mazinot bezdarba sociālās sekas, atbalstot bez darba palikušo cilvēku atgriešanos darba tirgū un sociālās atstumtības riskam pakļauto grupu pārstāvju pēc iespējas ilgu noturēšanos darba tirgū, kā arī uzlabojot darba vietu kvalitāti/Iekļaujošas nodarbinātības pamatnostādnes 2015.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2016)

Plānotā vērtība (2020)

Ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem (%)

Iekļaujošas nodarbinātības pamatnostādnes 2015.-2020.gadam

4,0

 

2,5

 

Ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars no visiem bezdarbniekiem (%)

Iekļaujošas nodarbinātības pamatnostādnes 2015.-2020.gadam

41,5

 

15,0

 

Valdības rīcības plāns

 

93., 95., 97., 104.punkts

 

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

43 379 682

61 217 348

54 035 412

43 881 761

42 317 730

796

903,2

932,9

801

774,6

07.01.00 Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana

7 010 155

6 590 470

6 576 870

6 536 870

6 536 870

443,7

382

379

379

379

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)

28 706 601

45 222 362

38 024 869

28 339 191

26 972 671

350

426

459

327,7

302,6

Projekts "Jauniešu garantijas" Nr.7.2.1.1/15/I/001

8 050 099

8 762 919

4 612 330

-

-

108,7

114

114

-

-

Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" Nr.7.1.1.0/15/I/001

15 101 967

14 509 425

14 211 330

13 650 403

12 678 672

109

117

118

118

118

Projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" Nr.9.1.1.1/15/I/001

3 763 318

4 891 263

5 666 565

5 283 000

5 755 413

45,7

48,5

63,5

63,5

63,5

Projekts "EURES tīkla darbība Latvijā" Nr.7.1.2.1/15/I/001

83 925

83 300

87 175

83 300

100 043

1,7

2

2,5

2,5

2,5

Projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem" Nr.9.1.1.2/15/I/001

1 216 981

10 011 270

7 479 303

5 343 508

5 343 419

71,4

109,6

110,9

94,9

94,9

Projekts "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" Nr.9.1.1.3/15/I/001

214 431

5 997 836

2 392 136

1 781 086

1 354 361

5,3

7,6

8,6

7,6

7,6

Projekts "Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings" Nr.9.2.1.2/15/I/001

113 814

146 735

282 569

235 421

54 106

2,7

3,5

3,2

2,9

0,6

Projekts "Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā" Nr.9.1.4.1/16/I/001

115 195

352 314

428 633

269 514

-

4,3

22,3

22,8

22,8

-

Projekts "Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide" Nr.7.1.2.2./16/I/001

42 188

467 300

601 380

161 300

98 700

1

1,5

1,5

1,5

1,5

Projekts “Atbalsts ilgākam darba mūžam” Nr. 7.3.2.0/16/I/001 

4 683

-

2 263 448

1 531 659

1 587 957

0,2

-

14

14

14

69.06.00 Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

-

-

193 208

151 603

-

-

-

1,3

1,3

-

Projekts “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšanas” Nr. 2014TC16RFCB050

-

-

193 208

151 603

-

-

-

1,3

1,3

-

69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējumu (2014-2020)

-

-

59 995

45 908

-

-

-

-

-

-

73.06.00 Ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana labklājības nozarē

344 850

596 327

372 281

-

-

2,3

2,2

0,6

-

-

Projekts "Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku" Nr.VS/2015/0206

272 516

596 327

372 281

-

-

1,9

2,2

0,6

-

-

Projekts „Latvijas visaptverošas aktīvās novecošanās stratēģijas izveide iedzīvotāju darba mūža pagarināšanai un uzlabošanai” Nr.VS/2014/0025

67 986

-

-

-

-

0,4

-

-

-

-

Projekts "Pieredzes un labās prakses apmaiņa par bēgļu iekļaušanu darba tirgu un nodarbinātības pakalpojumu sniegšanas reformu veikšanu" Nr.PA-NET-862

4 348

-

-

-

-

-

-

-

-

-

04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets (speciālais budžets)1

7 318 076

8 808 189

8 808 189

8 808 189

8 808 189

-

93

93

93

93

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Klātienē apkalpotie Nodarbinātības valsts aģentūras klienti (skaits vidēji mēnesī)2

68 218

76 793

72 830

72 830

72 830

Kvalitātes rādītāji

Bezdarbnieku un darba meklētāju īpatsvars, kuri sešu mēnešu laikā pēc bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanas iesaistīti aktīvajos nodarbinātības pasākumos vai iekārtojušies darbā, (%)

52,3

53,5

51,3

51,3

51,3

1Izdevumi aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un preventīvajiem bezdarba samazināšanas pasākumiem un ar šo pasākumu nodrošināšanu saistītām administrēšanas izmaksām.

                        2Uzskaita klātienes vizīšu un konsultāciju skaitu Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētajiem klientiem, t.sk. individuālās karjeras konsultācijas un profilēšanu, kā arī no 2016.gada uzskaita sadarbību ar darba devējiem.