Politikas mērķis: Uzlabot nodrošinājumu (apgādi) Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbības efektivitātes paaugstināšanai, sniegt profesionālu atbalstu atbildīgajām institūcijām un procesa virzītājiem lēmumu izpildē par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem / Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2017)

Plānotā vērtība (2019)

Ieguldījuma izmaiņas iekšlietu infrastruktūrā (%) attiecībā pret iepriekšējo gadu

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019. gadam

16

-13

Lēmumu (ceļu satiksmē izņemtie transportlīdzekļi) izpildes izmaiņas (%) attiecībā pret iepriekšējo gadu5

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019. gadam

-12

-2

52017. gadā lēmumu izpilde par ceļu satiksmē izņemtiem transportlīdzekļiem - 15,5 diennaktis    

 

 

 

2017. gads
(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

46 147 122

39 463 020

39 188 420

37 273 156

38 393 108

433,5

410

394

394

394

40.01.00 Administrēšana

5 376 163

5 195 006

5 196 117

5 450 442

5 450 442

433,5

410

394

394

394

40.02.00 Nekustamie īpašumi un centralizētais iepirkums

38 771 838

32 611 546

30 836 137

30 517 793

31 637 745

-

-

-

-

-

40.03.00 Lietiskie pierādījumi un izņemtā manta

1 233 727

1 246 997

1 303 231

1 263 450

1 263 450

-

-

-

-

-

40.04.00 Valsts materiālās rezerves

439 961

409 471

192 421

41 471

41 471

-

-

-

-

-

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

130 483

-

1 640 370

-

-

-

-

-

-

-

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

186 889

-

20 144

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

8 061

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Apsaimniekoti un pārvaldīti nekustamo īpašumu objekti (skaits)

603

606

795

765

725

Ierīkotas jaunas lietisko pierādījumu un arestētās mantas un izņemtās mantas glabāšanas vietas (skaits)

2

1

1

1

1

Iegādātas tehnikas vienības, t.sk., speciālā tehnika, kas iesaistītas lēmumu izpildē (skaits)

8

8

13

3

3

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Uzsākta, koordinēta jaunu būvju būvniecība (skaits)

21

18

17

18

18

Veikta esošo būvju pārbūve, atjaunošana (skaits)

30

20

13

12

10

Izpildīti procesa virzītāju lēmumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem (skaits)

12 677

12 339

13 500

13 946

14 000

Lēmumu īpatsvars, kuru izpildē izmantoti komersantu pakalpojumi (%)

39

38

35

33

32