Politikas mērķis: uzlabot nodrošinājumu (apgādi) iestāžu darbības efektivitātes paaugstināšanai, sniegt profesionālu atbalstu atbildīgajām institūcijām un procesa virzītājiem lēmumu izpildē par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem / Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumi Nr.839” Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums” / Iekšlietu ministrijas darbības stratēģijas 2017.-2019.gadam projekts

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2015)

Plānotā vērtība (2017)

Uzlabota un attīstīta fiziskā infrastruktūra (% pret iepriekšējo gadu)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģijas 2017.‑2019.gadam projekts

5,7

15,7

Lēmumu par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem izpilde (% pret plānošanas cikla pirmo (2014.) gadu)

Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu”;

Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem”

6,97

21,29

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

35 676 075

38 934 191

45 813 138

36 678 784

38 551 983

507,5

507,5

450

450

450

40.01.00 Administrēšana

4 493 970

4 530 370

5 136 507

5 136 507

5 138 088

507,5

507,5

450

450

450

40.02.00 Nekustamie īpašumi un centralizētais iepirkums

29 135 975

32 830 591

39 379 808

30 253 809

32 108 974

-

-

-

-

-

40.03.00 Lietiskie pierādījumi un izņemtā manta

1 435 550

1 519 407

1 246 997

1 246 997

1 263 450

-

-

-

-

-

40.04.00 Valsts materiālās rezerves

550 553

44 582

41 426

41 471

41 471

-

-

-

-

-

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)    

-

-

8400

-

-

-

-

-

-

-

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

14 289

9241

-

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

45 738

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Apsaimniekoti un pārvaldīti nekustamo īpašumu objekti (skaits)

599

604

606

606

606

Ierīkotas jaunas lietisko pierādījumu un arestētās mantas un izņemtās mantas glabāšanas vietas (skaits)

-

2

1

1

1

Iegādātas tehnikas vienības, t.sk., speciālā tehnika (skaits)

8

11

8

8

8

Atjauninātas valsts materiālās rezerves (euro)

91 884

29 426

29 426

29 471

29 471

Darbības rezultatīvie rādītāji

Uzsākta, koordinēta jaunu būvju būvniecība (skaits)

-

-

9

18

19

Veikta esošo būvju pārbūve, atjaunošana (skaits)

-

-

28

20

20

Izpildīti procesa virzītāju lēmumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem (skaits)

-

-

11 218

 

12 339

13 500

Lēmumu īpatsvars, kuru izpildē izmantoti komersantu pakalpojumi (%)

-

-

40

38

35