Politikas mērķis: veicināt ģimeņu nodibināšanu, stabilitāti, labklājību un sekmēt dzimstību, palielinot materiālo atbalstu, uzlabojot preču, pakalpojumu un vides pieejamību ģimenēm, dažādojot darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējas, mazinot ģimeni destabilizējošos faktorus, aizsargājot bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu tiesības augt ģimenē / Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011. – 2017. gadam1

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2019)

Plānotā vērtība (2024)

Aizbildnībā un audžuģimenēs (ģimeniskā vidē) dzīvojošu bērnu īpatsvars no visu ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaita (%)[114]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. -2027. gadam

90,1

88,0

Valdības rīcības plāns

109., 115.

 

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

2 987 532

4 763 481

4 338 837

4 152 752

4 152 752

50,2

61,3

49,7

46

46

22.01.00 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis

934 122

985 439

1 046 659

1 081 305

1 081 305

37,1

46

46

46

46

22.02.00 Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai

1 560 143

353 239

283 239

283 239

283 239

-

-

-

-

-

22.03.00 Valsts atbalsts ārpusģimenes aprūpei

-

2 788 208

2 788 208

2 788 208

2 788 208

-

-

-

-

-

60.06.00 Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) līdzfinansēto projektu īstenošana (2014-2020)

50 920

96 002

-

-

-

0,9

2

-

-

-

Projekts “SIC Latvia “Net – Safe” III” Nr.2018-LV-IA-0008

50 920

96 002

-

-

-

0,9

2

-

-

-

60.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) finansējumu (2014-2020)2

-

-

40 899

-

-

-

-

-

-

-

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)

423 279

540 593

179 832

-

-

12,2

13,3

3,7

-

-

Projekts “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” Nr.9.2.1.3/16/I/001

423 279

540 593

179 832

-

-

12,2

13,3

3,7

-

-

70.08.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē

9 406

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Projekts “SIC Latvia “Net-Safe” II” Nr.2015-LV-IA-0021

9 406

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums3

9 662

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa apkalpotie zvani (skaits)

8 747

10 000

9 000

9 000

9 000

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes iestādēs (skaits)

155

127

122

119

117

Pārbaudīto bāriņtiesu īpatsvars bāriņtiesu kopskaitā (%)

23,9

23,0

23,0

23,0

23,0

Kvalitātes rādītāji

Personau īpatsvars, kas apmierinātas ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā saņemtajām konsultācijām (%)

89,0

90,0

90,0

90,0

90,0

Piezīmes.
1 Līdz aktuālāka politikas plānošanas dokumenta apstiprināšanai tiek turpināta pasākumu īstenošana, kas vērsti uz pamatnostādnēs noteiktā mērķa sasniegšanu.
2 Atmaksa valsts pamatbudžetā par projekta “SIC Latvia “Net – Safe” III” Nr.2018-LV-IA-0008 īstenošanu.
3 Izdevumi, kas saistīti ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas informācijas sistēmas pilnveidošanu un salāgošanu ar valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmu.