Politikas mērķis: Latvijas ārpolitikas plānošana un īstenošana, ieskaitot ārlietu dienesta attīstību ar mērķi garantēt valsts drošību un labklājības pieaugumu, nodrošināt Latvijas kā Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts pilntiesīgu dalību starptautiskajā vidē, panākot Latvijai aktuālo starptautisko izaicinājumu pozitīvu risinājumu “Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes 2016.‑2020.gadam”

 

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Finansējums, kas izlietots publiskās pārvaldes attīstībai un spēju stiprināšanai, t.sk. pretkorupcijai (% no ĀM pārvaldītās divpusējās oficiālās attīstības palīdzības)

Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes 2016.-2020.gadam

74

(2018)

65

(2020)

Oficiālās attīstības palīdzības apjoms no nacionālā kopienākuma (NKI), tiecoties līdz 2030. gadam sasniegt finansējuma apjomu līdz 0.33%  no NKI (%)

Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes 2016.-2020.gadam

0,11

(2017)

0,17

(2020)

Ārlietu ministrijas atbalstītie diasporas projekti

Valdības rīcības plāns

100

(2019)

100

(2021)

Valdības deklarācija

165.p.

 

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

50 288 643

55 186 904

54 856 843

52 300 379

52 001 950

592

597

599

595

593

01.04.00 Diplomātiskās misijas ārvalstīs

33 466 640

37 319 176

36 652 991

34 988 327

34 794 345

252

254

256

252

251

01.06.00 Konsulārais nodrošinājums

150 371

158 431

158 431

158 431

158 431

-

-

-

-

-

06.00.00 Latvijas institūts

284 937

309 100

168 236

168 151

111 151

4

6

4

4

4

07.00.00 Attīstības sadarbības projektu īstenošana

447 641

463 813

463 813

463 813

463 813

-

-

-

-

-

09.00.00 Materiālās palīdzības nodrošināšana

14 575

11 144

11 144

11 144

11 144

-

-

-

-

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

14 693 651

15 887 577

16 157 058

15 550 986

15 503 539

336

337

339

339

338

63.06.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)

393

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

747 707

959 527

1 171 346

959 527

959 527

-

-

-

-

-

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

52 675

78 136

73 824

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

430 053

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības (skaits)

44

44

44

44

44

Vīzu ielīmju iegādes nodrošināšana (vīzu ielīmju skaits)

254 000

180 000

280 0001

180 000

180 000

Ārlietu ministrijā un Latvijas pārstāvniecībās ārvalstīs veiktie konsulārie, tai skaitā bezmaksas, pakalpojumi (skaits)

205 067

205 000

205 000

205 000

205 000

Nodrošināta Ārlietu ministrijas nosūtīto Latvijas civilo ekspertu dalība Eiropas Savienības, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas un NATO  misijās,  (ekspertu skaits)

-

44

152

18

20

Finansētie projekti no Ārlietu ministrijas koordinētā divpusējā attīstības sadarbības budžeta (skaits)

10

10

10

10

10

Izsniegtas stratēģiskas nozīmes preču eksporta licences, uzraudzības dokumenti tērauda importam no trešajām valstīm, tekstila importam no Baltkrievijas, kvotu atļaujas kokmateriālu importam no Krievijas Federācijas (skaits)

3 213

3 400

1 300

1 300

1 300

Latvijas Institūta izplatītas brošūras un faktu lapas gadā (skaits)

43 107

16 000

35 000

15 000

15 000

Latvijas Institūta apkalpoto žurnālistu skaits (gadā)

82

10

40

15

15

Portāla Latvia.eu apmeklētāji gadā (skaits)

177 041

140 000

190 000

190 000

190 000

Latvijas Ārlietu ministrijas mājas lapas apmeklējumi gadā (skaits)

4 477 259

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

Latvijas valsts simtgades Publiskās diplomātijas programmas projekti gadā (skaits)

51

300

70

70

90

Kvalitātes rādītāji

Ar Latvijas institūta Facebook aktivitātēm sasniegtā auditorija ik mēnesi (apmeklētāju skaits)

800 000

900 000

900 000

900 000

900 000

Sabiedrības īpatsvars, kas uzskata, ka ir svarīgi palīdzēt attīstības valstīm (%)

71

72

73

73

74

Sabiedrības īpatsvars, kas ir informēti par ilgtspējīgas attīstības mērķiem (%)

37

38

38

40

40

1 Iespējamas izmaiņas atkarībā no vīzu ielīmju izlietojuma un attiecīgiem grozījumiem līgumā ar vīzu ielīmju piegādātāju.

2 Sākot ar 2019.gadu norādīts tikai ĀM nosūtītais ekspertu skaits, savukārt līdz 2018.gadam tika uzskaitīti Latvijas, t.i., dažādu iestāžu nosūtīto ekspertu skaits, kuru nosūtīšanas veicināšanā ĀM bija iesaistīta.