Politikas mērķis: Latvijas ārpolitikas plānošana un īstenošana, ieskaitot ārlietu dienesta attīstību ar mērķi garantēt valsts drošību un labklājības pieaugumu, nodrošināt Latvijas kā Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts pilntiesīgu dalību starptautiskajā vidē, panākot Latvijai aktuālo starptautisko izaicinājumu pozitīvu risinājumu /Valdības rīcības plāns/ Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes 2016.‑2020.gadam”

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Latvijas eksporta nolūkos organizēti informatīvi semināri uzņēmējiem par jaunu eksporta tirgu specifiku (skaits)

Valdības rīcības plāns

10

(2016)

10

(2018)

Finansējums, kas izlietots publiskās pārvaldes attīstībai un spēju stiprināšanai, t.sk. pretkorupcijai (% no ĀM pārvaldītās divpusējās oficiālās attīstības palīdzības)

Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes 2016.-2020.gadam

60

(2016)

65

(2020)

Oficiālās attīstības palīdzības apjoms no nacionālā kopienākuma (NKI), tiecoties līdz 2030. gadam sasniegt finansējuma apjomu līdz 0.33%  no NKI (%)

Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes 2016.-2020.gadam

0,11

(2016)

0,17

(2020)

Pasākumi diasporas atbalstam

Valdības rīcības plāns

97

(2016)

 100

(2018)

Valdības rīcības plāns

8.1.; 17.1; 35.1.; 58.1.; 58.3.; 59.2.; 59.3.; 60.1.;  62.; 64.2.; 64.3.;65.1.; 65.2.; 66.1.; 67.1.; 68.3.; 93.

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro:

 

47 298 186

50 534 645

55 186 904

52 496 785

51 831 877

Vidējais amata vietu skaits kopā:

583

590

597

595

593

01.04.00 Diplomātiskās misijas ārvalstīs

30 992 013

33 750 931

37 319 176

35 033 450

34 655 766

242

250

254

254

252

01.06.00 Konsulārais nodrošinājums

50 820

213 431

158 431

158 431

158 431

-

-

-

-

-

06.00.00 Latvijas institūts

 

122 012

114 800

309 100

168 151

93 151

5

4

6

4

4

07.00.00 Attīstības sadarbības projektu īstenošana

435 056

463 813

463 813

463 813

463 813

-

-

-

-

-

09.00.00 Materiālās palīdzības nodrošināšana

2 533

11 144

11 144

11 144

11 144

-

-

-

-

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

14 311 503

15 020 999

15 887 577

15 628 445

15 490 045

336

336

337

337

337

70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

591 862

959 527

959 527

959 527

959 527

-

-

-

-

-

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

-

-

78 136

73 824

-

-

-

-

-

-

 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

792 387

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības (skaits)

44

44

44

44

44

Sagatavotas un noorganizētas valsts augstāko  amatpersonu  divpusējās ienākošās un izejošās vizītes gadā (skaits)

63

45

45

45

45

Vīzu ielīmju iegādes nodrošināšana (vīzu ielīmju skaits)

100 000

177 000*

180 000*

180 000*

180 000*

Ārlietu ministrijā un Latvijas pārstāvniecībās ārvalstīs veiktie konsulārie, tai skaitā bezmaksas, pakalpojumi (skaits)

205 067

205 000

205 000

205 000

205 000

Nodrošināta Latvijas civilo un militāro ekspertu dalība Eiropas Savienības, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas misijās (ekspertu skaits)

24

32

44

44

44

Finansētie projekti no Ārlietu ministrijas koordinētā divpusējā attīstības sadarbības budžeta (skaits)

10

10

10

10

10

Izsniegtas stratēģiskas nozīmes preču eksporta licences, uzraudzības dokumenti tērauda importam no trešajām valstīm, tekstila importam no Baltkrievijas, kvotu atļaujas kokmateriālu importam no Krievijas Federācijas (skaits)

3 400

3 400

3 400

3 400

3 400

Latvijas Institūta izplatītas brošūras un faktu lapas gadā (skaits)

-

45 000

16 000

-

-

Latvijas Institūta apkalpoto žurnālistu skaits (gadā)

8

10

10

10

10

Portāla Latvia.eu apmeklētāji gadā (skaits)

164 151

140 000

140 000

140 000

140 000

Latvijas Ārlietu ministrijas mājas lapas apmeklējumi gadā (skaits)

4 477 259

1 750 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

Latvijas valsts simtgades Publiskās diplomātijas programmas projekti gadā (skaits)

-

51

300

-

-

Kvalitātes rādītāji

Ar Latvijas institūta Facebook aktivitātēm sasniegtā auditorija ik mēnesi (apmeklētāju skaits)

700 000

800 000

900 000

800 000

810 000

Sabiedrības īpatsvars, kas uzskata, ka ir svarīgi palīdzēt attīstības valstīm (%)

77

71

72

73

73

Sabiedrības īpatsvars, kas ir informēti par ilgtspējīgas attīstības mērķiem (%)

34

37

38

40

40

        skaits var mainīties, jo 2017.gadā stājās spēkā līgumi par vīzu režīma atcelšanu Ukrainai un Gruzijai, bet 2017.gada nogalē plānots sākt vīzu izsniegšanu Latvijas vēstniecībā Apvienotajos Arābu Emirātos )