Politikas mērķis: Latvijas ārpolitikas plānošana un īstenošana, ieskaitot ārlietu dienesta attīstību ar mērķi garantēt valsts drošību un labklājības pieaugumu, nodrošināt Latvijas kā ES un NATO dalībvalsts pilntiesīgu dalību starptautiskajā vidē, panākot Latvijai aktuālo starptautisko izaicinājumu pozitīvu risinājumu / Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība

(2021)

Plānotā vērtība

(2023)

ĀM pārvaldītais divpusējās attīstības sadarbības finansējums, kas izlietots labas pārvaldības, tiesiskuma un demokrātiskas līdzdalības veicināšanai (%)

Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

58

62

Oficiālās attīstības palīdzības apjoms no nacionālā kopienākuma (NKI), tiecoties līdz 2030. gadam sasniegt finansējuma apjomu līdz 0,33% no NKI (%)

Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

Konceptuālais ziņojums “Par attīstības sadarbībai paredzēto finansējuma palielināšanu 2021. – 2025. gadam”

-

0,15

Ārlietu ministrijas atbalstītie diasporas projekti (skaits)

Plāns darbam ar diasporu 2021.-2023. gadam

108

100

Valdības deklarācija

51.

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

58 171 450

63 872 673

74 691 659

77 791 007

78 180 624

596

610

612

614

615

01.04.00 Diplomātiskās misijas ārvalstīs

38 964 437

43 824 851

52 001 830

55 350 386

55 960 435

258

268

259

261

262

01.06.00 Konsulārais nodrošinājums

28 435

158 431

158 431

158 431

158 431

-

-

-

-

-

06.00.00 Latvijas institūts

56 417

-

-

-

-

-

-

-

-

-

07.00.00 Attīstības sadarbības projektu īstenošana

577 496

1 363 813

1 663 813

1 863 813

1 863 813

-

-

-

-

-

09.00.00 Materiālās palīdzības nodrošināšana

6 774

11 144

11 144

11 144

11 144

-

-

-

-

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

17 779 158

17 554 907

19 808 334

19 447 706

19 227 274

338

342

353

353

353

70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

275 361

959 527

959 527

959 527

959 527

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

483 372

-

88 580

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības (skaits)

45

45

45

45

45

Ārlietu ministrijā un Latvijas pārstāvniecībās ārvalstīs veiktie konsulārie, tai skaitā bezmaksas pakalpojumi (skaits)

292 899

205 000

205 000

205 000

205 000

Ārlietu ministrijas nosūtītie Latvijas civilie eksperti, kuri piedalījušies ES, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas, ANO un NATO misijās (skaits)

15

20

10

10

10

Finansētie projekti no Ārlietu ministrijas koordinētā divpusējā attīstības sadarbības budžeta (skaits)

19

32

31

39

39

Izsniegtas stratēģiskas nozīmes preču eksporta licences, uzraudzības dokumenti tērauda un alumīnija importam no trešajām valstīm, kvotu atļaujas kokmateriālu importam no Krievijas Federācijas (skaits)

927

550

800

800

800

Kvalitātes rādītāji

Latvijas Ārlietu ministrijas mājas lapas apmeklējumi gadā (skaits)

8 230 494

4 800 000

4 800 000

4 900 000

4 900 000

Latvijas Ārlietu ministrijas Facebook profila latviešu valodā sekotāji (skaits)

9 880

4 700

5 000

5 500

5 300

Latvijas Ārlietu ministrijas Facebook profila angļu valodā sekotāji (skaits)

7 945

6 000

6 200

6 600

6 400

Latvijas Ārlietu ministrijas Twitter konta latviešu valodā sekotāji (skaits)

17 700

14 000

14 200

15 300

14 900

Latvijas Ārlietu ministrijas Twitter konta angļu valodā sekotāji (skaits)

25 800

21 200

21 700

23 300

22 800

Sabiedrības īpatsvars, kas uzskata, ka ir svarīgi palīdzēt attīstības valstīm (%)

82

79

81

82

83