Politikas mērķis: nodrošināt Latvijas industriālā kapitāla attīstību, veidojot komercdarbības attīstībai labvēlīgu vidi, turpinot atbalstīt investīcijas lielos, eksportspējīgos, tautsaimniecībai nozīmīgos projektos un jaunu konkurētspējīgu uzņēmumu veidošanā, kā arī jaunu tirgu apgūšanā / Deklarācija par Ministru kabineta iecerēto darbību

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Bruto pamatkapitāla veidošana no IKP (%)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam [231]

22,8

(2021)

24,0

(2024)

Eksporta īpatsvars IKP (%)

Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

63,5

(2021)

62

(2023)

Rūpniecībā inovatīvi aktīvu uzņēmumu īpatsvars no visiem uzņēmumiem (%)

Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

35,5

(2020)

40

(2023)

Finansējuma īpatsvars pētniecībai un attīstībai IKP (%)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam [135]

0,71

(2021)

1,0

(2024)

Ieviests cilvēkkapitāla jautājumu pārvaldības modelis (%)

Deklarācija par Ministru kabineta iecerēto darbību [169]

-

 

100

(2024)

Valdības deklarācija

57., 83., 108., 129., 154., 156., 158., 159., 161., 170., 171., 172., 173., 225., 296.

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

23 917 613

9 679 317

12 047 961

8 759 231

8 591 165

197

176

217

216

216

34.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

202 585

230 083

216 083

216 083

216 083

-

-

-

-

-

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

587 016

 

-

-

-

-

23

-

-

-

-

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)

11 827

-

15 556

-

-

-

-

-

-

-

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)

65 937

-

58 422

-

-

1

-

1

-

-

70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

6 441

99 713

77 985

78 167

-

-

-

-

-

-

70.50.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF+, KF, TPF finansējuma apgūšanai (2021–2027)

-

-

1 153 419

1 153 419

1 153 419

-

-

43

43

43

74.50.00 Tehniskā palīdzība Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) apgūšanai

-

-

369 544

369 544

369 544

-

-

9

9

9

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

6 552 131

9 349 521

10 156 952

6 942 018

6 852 119

173

176

164

164

164

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

16 491 676

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kvalitātes rādītāji

Latvijas novērtējums Globālās konkurētspējas indeksā (vieta)

38

39

39

39

39

Latvijas novērtējums Globālās inovācijas indeksa apakškategorijā: zināšanu un tehnoloģiju izlaide (vieta)

-

-

-

42

42