Politikas mērķis: Aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem / Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam1

 

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2020)

Reģistrētie noziedzīgie nodarījumi uz 100000 iedzīvotāju

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam1

2253

2200

Sastādīto administratīvo protokolu skaits uz 100000 iedzīvotāju

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam1

12 100

13 000

Uzskaitītie Valsts policijā atklātie kriminālprocesi/tajos reģistrētie noziedzīgie nodarījumi (skaits)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam1

13028/

18 966

13000/

19 000

Valdības rīcības plāns

180.4., 191.2., 191.3., 191.5., 191.8., 192.2., 192.3., 193.3., 193.4., 195.1., 199.4., 116.7., 176.3. 177.1., 177.7.

 

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

152 577 882

173 513 378

162317 002

159935 250

154002 725

7838

7863

7842

7821

7821

06.01.00 Valsts policija

149952 630

171 903 444

158 875 989

156227 586

153939 702

7838

7863

7842

7821

7821

40.02.00 Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums

81 433

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42.00.00 Iekšējās drošības biroja darbība

12 043

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69.07.00 Pārrobežu sadarbības programmu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

75 968

633 406

253 858

5426

-

-

-

-

-

-

69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2014-2020)

8508

329 168

232 373

7592

-

-

-

-

-

-

70.12.00 Eiropas Savienības 7.ietvarprogrammas projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)

32 428

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.17.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

49 404

3987

1987

-

-

-

-

-

-

-

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

2 034 354

43 305

2 482 826

3 657 961

17 897

-

-

-

-

-

70.19.00 Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas "Apvārsnis 2020" projektu un pasākumu īstenošana

35 323

49 250

64 899

36 685

45 126

-

-

-

-

-

70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

196 468

542 718

405 070

-

-

-

-

-

-

-

73.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem

-

669

-

-

-

-

-

-

-

-

73.06.00 Dalība Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā

-

7431

-

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

99 323

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Policijas darbinieki uz 1000 iedzīvotājiem (skaits)

3,5

3,5

3,3

3,3

3,3

Studiju vietas (vidējais skaits gadā)

519

553

544

580

580

Materiāli tehnisko līdzekļu bāze (transportlīdzekļi un transportlīdzekļi ar aprīkojumu) (skaits)

1572

1525

1500

1450

1400

Valsts policijas koledža (skaits)/reģionālās mācību klases (skaits)

1/9

1/9

1/8

1/8

1/8

Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietas (skaits)

22

22

22

17

15

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti kriminālprocesi (skaits)

11 092

11 000

10 500

10 000

10 000

Latvijas teritorijā veiktas kravas un pasažieru autopārvadājumu kontroles (skaits)

11 036

13 550

13400

13 400

13 400

Sastādīti administratīvie protokoli (skaits)

234 147

270 000

270 000

270 000

270 000

Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides programmas (skaits)

3553

3500

3500

3500

3500

Elektroniskajā notikumu žurnālā reģistrētie notikumi (skaits)

246 516

247 000

247 000

247 000

247 000

Kvalitātes rādītāji

Valsts iestāžu darba vērtējums (Valsts policijas darba vērtējums (vidējā vērtība (vidējā vērtība piecu punktu skalā, kur “1” - “ļoti slikti” – “5”-“teicami”))

3,32

4,00

4,00

4,00

4,00

Valsts policijas Twitter konta sekotāji (skaits tūkstošos)

73 000

77 000

78 000

79 000

80 000

Piezīmes.

1 Norādītos rādītājus plānots iekļaut arī Iekšlietu ministrijas darbības stratēģijā 2020.–2022.gadam.