Politikas mērķis: Aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem / Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

 

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2016)

Plānotā vērtība (2019)

Reģistrēti noziedzīgie nodarījumi uz 100 000 iedzīvotāju

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

2335

2250

Sastādīto administratīvo protokolu skaits uz 100 000 iedzīvotāju

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

15 750

15 000

Uzskaitītie Valsts policijā atklātie kriminālprocesi/tajos reģistrētie noziedzīgie nodarījumi (skaits)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

13 788 / 2050

13 600 / 20400

Valdības rīcības plāns

85.1., 85.2., 85.4.

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

129 951 089

149 314 946

151 518 739

150 706 069

150 550 692

7838

7856

7856

7856

7856

06.01.00 Valsts policija

127 880 152

149 099 557

150 651 779

150 428 634

150 514 952

7838

7856

7856

7856

7856

06.02.00 Ātruma kontroles mērierīču darbības nodrošināšana

33 150

36 027

-

-

-

-

-

-

-

-

67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu finansējumu

149 055

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67.06.00 Pamatprogrammas "Drošība un brīvību garantēšana" projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)

480

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67.15.00 Iekšējās drošības fonda - kopienas darbības projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

13 720

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69.07.00 Pārrobežu sadarbības programmu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

-

-

289 037

113 296

2 499

-

-

-

-

-

69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2014-2020)

-

-

143 331

57 343

8964

-

-

-

-

-

70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" fondu finansējumu (2007-2013)

-

32 284

-

-

-

-

-

-

-

-

70.12.00 Eiropas Savienības 7.ietvarprogrammas projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)

41 665

13 130

-

-

-

-

-

-

-

-

70.17.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

89 563

82 599

37 049

-

-

-

-

-

-

-

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

8545

5390

174 075

-

-

-

-

-

-

-

70.19.00 Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas "Apvārsnis 2020" projektu un pasākumu īstenošana

-

-

22 325

17 404

24 277

-

-

-

-

-

70.20.00 Projekti un pasākumi Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanai

27 580

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

-

-

201 143

89 392

-

-

-

-

-

-

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

1 346 782

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem

-

9900

-

-

-

-

-

-

-

-

73.08.00 Baltijas jūras valstu padomes Projektu atbalsta fonda īstenošana

18 909

36 059

-

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

341 488

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Policijas darbinieki uz 1000 iedzīvotājiem (skaits)

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Studiju vietu (vidējais skaits gadā)

490

553

547

553

553

Materiāli tehnisko līdzekļu bāze (transportlīdzekļi un transportlīdzekļi ar aprīkojumu) (skaits)

1398

1572

1572

1572

1572

Valsts policijas koledža (skaits)/reģionālās mācību klases (skaits)

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietas (skaits)

23

23

23

23

22

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti kriminālprocesi (skaits)

12 355

12 500

12 500

12 500

12 500

Latvijas teritorijā veiktas kravas un pasažieru autopārvadājumu kontroles (skaits)

13 804

12 000

13 500

13 550

13 600

Sastādīti administratīvie protokoli (skaits)

-

350 000

350 000

350 000

350 000

Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides programmas (skaits)

3 452

3 500

3 000

3 000

3 000

Elektroniskajā notikumu žurnālā reģistrētie notikumi (skaits)

-

270 000

270 000

269 000

268 000

Kvalitātes rādītāji

Valsts iestāžu darba vērtējums (Valsts policijas darba vērtējums[1](vidējā vērtība (vidējā vērtība piecu punktu skalā, kur “1” - “ļoti slikti” – “5” - “teicami”)

3,51

3,60

3,80

4,00

4,50

Valsts policijas Twitter konta sekotāji (skaits) 2

71 000

70 000

73 000

74 000

75 000

Valsts pārvaldes klientu apmierinātības pētījums, pieejams zemāk:

2pieejams: https://twitter.com/Valsts_policija