Politikas mērķis:

  1. paaugstināt vispārējās izglītības vides kvalitāti, veicot satura pilnveidi un attīstot atbilstošu infrastruktūru /Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam
  2. īstenot iekļaujošo izglītības principu un mazināt sociālās atstumtības risku / Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam, Ministru kabineta noteikumi Nr.1206 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai”
  3. nodrošināt izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrāciju vispārējās izglītības iestādēs, nodrošinot pārvietošanās atbalstu un atbalstu pašaprūpei Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumi Nr.695 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē”

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Pedagogi, kas iesaistīti profesionālās pilnveides aktivitātēs (skaits)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

7 137

(2018)

8 000

(2020)

Atbalsts vispārējās izglītības iestādēm - valsts ģimnāzijām un speciālās izglītības attīstības centriem - reģionālās metodiskās funkcijas īstenošanā (iestāžu skaits)

Izglītības likums

40

(2018)

42

(2020)

Valsts atbalsts pašvaldībām vispārējās izglītības iestāžu skolēnu ēdināšanai (klašu grupu skaits)

2010.gada 28.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1206 „Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai”

4

(2018)

4

(2020)

Integrēto izglītojamo skaita ar speciālām vajadzībām īpatsvars vispārizglītojošās izglītības iestādēs ISCED 1-3 (% no kopējā izglītojamo skaita)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

54

(2018)

33

(2020)

Skolu nepabeigušo iedzīvotāju īpatsvars 18–24 gadus vecu iedzīvotāju vidū (%) [282]

Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam

8,6

(2017)

10

(2020)

Valdības rīcības plāns

118., 122., 126., 127.

 

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

34 138 806

35 628 007

28 228 261

27 543 623

27 543 623

30,8

30,2

31,9

30,9

30,9

01.03.00. Sociālās korekcijas izglītības iestāde

840 441

612053

623 686

623 391

623 391

29,8

28,2

29,9

29,9

29,9

01.05.00. Dotācija privātajām mācību iestādēm

7 618 425

8 528640

9 952 392

9 952 392

9 952 392

-

-

-

-

-

01.07.00 Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3., un 4.klases izglītojamiem

18 796 532

19 001416

9 840 708

9 840 708

9 840 708

-

-

-

-

-

01.08.00. Vispārējās izglītības atbalsta pasākumi

184 178

250924

264 474

264 474

264 474

-

-

-

-

-

01.11.00. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana

1 250 195

1 245 316

1 745 316

1 245 316

1 245 316

-

-

-

-

-

01.14.00. Mācību līdzekļu iegāde

4 585 504

4 585 452

4 585 452

4 585 452

4 585 452

-

-

-

-

-

01.15.00 Sociālā atbalsta programma vispārējās izglītības pedagogiem

32 893

372 316

184 343

-

-

-

1

1

-

-

12.00.00 Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personai ar invaliditāti pārvietošanas atbalstam un pašaprūpes veikšanai

830 638

1 031 890

1 031 890

1 031 890

1 031 890

1

1

1

1

1

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Valsts budžeta finansējuma apmērs uz vienu izglītojamo mācību līdzekļu, t.sk. digitālā formātā, iegādei (euro uz izglītojamo)

18,9

18,4

18,3

18,3

18,3

Pedagogi, kuri paaugstinājuši profesionālo kompetenci (skaits)

10 804

4 000

9 500

8 000

8 000

Izglītojamie, kuriem nodrošinātas brīvpusdienas (skaits)

77813

 

77 022

76 890

80 637

84 477

Izglītojamie, kuriem nodrošināts finansējums asistenta pakalpojuma saņemšanai izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādēs (skaits)

243

300

300

300

300

Kvalitātes rādītāji

Skolēni ar augstiem mācību rezultātiem (skolēni 15 gadu vecumā; PISA 5. un 6. līmenis) (%):

1) lasītprasmē;

2) matemātikā;

3) dabaszinātnēs.

Skolēni ar zemiem mācību rezultātiem (skolēni 15 gadu vecumā; PISA 1. un zemāks līmenis) (%):

1) lasītprasmē;

2) matemātikā;

3) dabaszinātnēs.

(2015)

1) 4,3%

2) 5,1%

3) 3,8%

 

1) 17,7%

2) 21,4%

3) 17,2

-

(2020)

1) 7%

2) 8%

3) 8%

 

1) 13%

2) 15%

3) 10%

-

-

Centralizēto eksāmenu rezultātu indekss

-

-

40%

40%

40%