Politikas mērķis:

 1. paaugstināt vispārējās izglītības vides kvalitāti, veicot satura pilnveidi un attīstot atbilstošu infrastruktūru / Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam
 2. nodrošināt vispārējās izglītības iestāžu skolēnu ēdināšanu / Ministru kabineta noteikumi Nr.1206 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai”
 3. nodrošināt izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrāciju vispārējās izglītības iestādēs, nodrošinot pārvietošanās atbalstu un atbalstu pašaprūpei Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumi Nr.695 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē”

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Pedagogi, kas iesaistīti tālākizglītības aktivitātēs (skaits)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

6 539

(2015)

4 000

(2020)

Atbalsts vispārējās izglītības iestādēm - valsts ģimnāzijām un speciālās izglītības attīstības centriem - reģionālās metodiskās funkcijas īstenošanā (iestāžu skaits)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

38

(2016)

39

(2017)

Valsts atbalsts pašvaldībām vispārējās izglītības iestāžu skolēnu ēdināšanai (klašu grupu skaits)

  2010.gada 28.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1206 „Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai”

4

(2016)

4

(2019)

Integrēto izglītojamo skaita ar speciālām vajadzībām īpatsvars vispārizglītojošās izglītības iestādēs ISCED 1-3 (% no kopējā izglītojamo skaita)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

4

(2012)

33

(2020)

Skolu nepabeigušo iedzīvotāju īpatsvars 18–24 gadus vecu iedzīvotāju vidū (%) [282]

Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam

10,6

(2012)

10

(2020)

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

42 746 210

37 718 762

34 430 984

34 651 765

34 651 765

38

49,8

48

48

48

01.03.00. Sociālās korekcijas izglītības iestāde

811 304

820 487

825 623

825 623

825 623

37

47

47

47

47

01.05.00. Dotācija privātajām mācību iestādēm

18 086 495

9 095 277

6 759 002

6 836 226

6 836 226

-

1,8

-

-

-

01.07.00 Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3., un 4.klases izglītojamiem

17 203 517

20 541 554

19 681 416

19 912 527

19 912 527

-

-

-

-

-

01.08.00. Vispārējās izglītības atbalsta pasākumi

63 723

537 223

628 692

214 731

214 731

-

-

-

-

-

01.11.00. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana

1 304 298

1 106 879

1 204 449

1 245 316

1 245 316

-

-

-

-

-

01.14.00. Mācību līdzekļu iegāde

4 578 451

4 585 452

4 585 452

4 585 452

4 585 452

-

-

-

-

-

12.00.00 Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personai ar invaliditāti pārvietošanas atbalstam un pašaprūpes veikšanai

698 422

1 031 890

746 350

1 031 890

1 031 890

1

1

1

1

1

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Valsts budžeta finansējuma  apmērs uz vienu izglītojamo mācību līdzekļu, t.sk. digitāla formātā, iegādei (euro uz izglītojamo)

18,9

18,9

18,9

18,9

18,9

Pedagogi, kuri paaugstinājuši savu profesionālo kompetenci un ieguvuši otro kvalifikāciju (skaits)

6 539

2 500

3 000

3 000

4 000

Izglītojamie, kuriem nodrošinātas brīvpusdienas (skaits)

64 938

84 189

81 169

79 240

78 072

Izglītojamie, kuriem nodrošināts finansējums asistenta pakalpojuma saņemšanai izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādēs (skaits)

290

255

295

300

300

Kvalitātes rādītāji

 1. Skolēni ar augstiem mācību rezultātiem (skolēni 15 gadu vecumā; PISA 5. un 6. līmenis)(%):
  1. lasītprasmē;
  2. matemātikā;
  3. dabaszinātnēs.
 2. Skolēni ar zemiem mācību rezultātiem (skolēni 15 gadu vecumā; PISA 1. un zemāks līmenis)(%):
  1. lasītprasmē;
  2. matemātikā;
  3. dabaszinātnēs.

(2012)

 1.  
  1. 4,2%
  2. 8%
  3. 4,3%
 2.  
  1. 17%
  2. 20%
  3. 12,3%

-

 

 1.  
  1. 4,5%
  2. 8%
  3. 5,5%
 2.  
  1. 16%
  2. 20%
  3. 12%

-

(2020)

 1.  
  1. 7%
  2. 8%
  3. 8%
 2.  
  1. 13%
  2. 15%
  3. 10%