Politikas mērķis:

  1. paaugstināt vispārējās izglītības vides kvalitāti, veicot satura pilnveidi / Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.‑2027. gadam1
  2. nodrošināt valsts budžeta dotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām akreditētās privātās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs / 2020. gada 25. augusta MK noteikumi Nr. 538 “Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs”
  3. nodrošināt vispārējās izglītības iestāžu 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem ēdināšanu / 2019. gada 10. decembra MK noteikumi Nr. 614 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai”
  4. nodrošināt izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrāciju vispārējās izglītības iestādēs, nodrošinot pārvietošanās atbalstu un atbalstu pašaprūpei / MK 2012. gada 9. oktobra noteikumi Nr. 695 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē”

 

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Pedagogi, kas iesaistīti profesionālās pilnveides  aktivitātēs (skaits)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.‑2027. gadam 1

12 939

(2019)

13 000

(2021)

Atbalsts vispārējās izglītības iestādēm - valsts ģimnāzijām un speciālās izglītības attīstības centriem - reģionālās metodiskās funkcijas īstenošanā (iestāžu skaits)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.‑2027. gadam1

40

(2018)

42

(2021)

Valsts atbalsts pašvaldībām vispārējās izglītības iestāžu skolēnu ēdināšanai (klašu grupu skaits)

2019. gada 10. decembra MK noteikumi Nr.614 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai”

4

(2019)

4

(2021)

Bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām īpatsvars, kas mācās vispārizglītojošajās mācību iestādēs un programmās, no kopējā šādu bērnu un jauniešu skaita (%) [177]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.‑2027. gadam

63

(2019)

69

(2021)

18–24 gadus veci iedzīvotāji, kuriem nav vidējās izglītības un kuri neturpina mācības (%) [176]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.‑2027. gadam

8,3

(2018)

5

(2027)

Valdības rīcības plāns

118., 122., 126., 127.

 

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

34 133 341

28 228 261

30 521 859

29 788 129

29 788 129

30

31,9

30,8

30,8

30,8

01.03.00. Sociālās korekcijas izglītības iestāde

620 456

623 686

638 137

644 905

644 905

28

29,9

29,8

29,8

29,8

01.05.00. Dotācija privātajām mācību iestādēm

8 963 153

9 952 392

11 852 196

12 203 316

12 203 316

 -

 -

 -

 -

 -

01.07.00 Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3., un 4. klases izglītojamiem

17 441 434

9 840 708

9 840 708

9 840 708

9 840 708

 -

 -

 -

 -

 -

01.08.00. Vispārējās izglītības atbalsta pasākumi

191 653

264 474

234 174

236 556

236 556

 -

 -

 -

 -

01.11.00. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana

1 232 888

1 745 316

1 245 316

1 245 316

1 245 316

-

-

 -

 -

01.14.00. Mācību līdzekļu iegāde

4 585 379

4 585 452

5 679 452

4 585 452

4 585 452

 -

 -

 -

 -

 -

01.15.00 Sociālā atbalsta programma vispārējās izglītības pedagogiem

79 970

184 343

-

-

-

1

-

 -

 -

12.00.00 Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personai ar invaliditāti pārvietošanas atbalstam un pašaprūpes veikšanai

1 018 408

1 031 890

1 031 876

1 031 876

1 031 876

2

1

1

1

1

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Valsts budžeta finansējuma  apmērs uz vienu izglītojamo mācību līdzekļu, t.sk. digitālā formātā, iegādei (euro)

18,4

18,3

22,4

18,3

18,3

Pedagogi, kuri paaugstinājuši profesionālo kompetenci (skaits)

6 329

9 500

8 000

8 000

8 000

Izglītojamo skaits privātajās izglītības iestādēs (skaits)

9 766

10 882

12 360

12 360

12 360

Izglītojamie, kuriem nodrošinātas brīvpusdienas (skaits)

75 858

76 890

79 640

83 524

86 335

Izglītojamie, kuriem nodrošināts finansējums asistenta pakalpojuma saņemšanai izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādēs (skaits)

272

300

300

300

300

Kvalitātes rādītāji

Skolēni ar augstiem mācību rezultātiem (skolēni 15 gadu vecumā; PISA 5. un 6. līmenis) (%):

  1. lasītprasmē;
  2. matemātikā;
  3. dabaszinātnēs.

Skolēni ar zemiem mācību rezultātiem (skolēni 15 gadu vecumā; PISA 1. un zemāks līmenis) (%):

  1. lasītprasmē;
  2. matemātikā;
  3. dabaszinātnēs.

 

    (2018)

 

  1) 4,8

  2) 8,5

    3) 3,75

 

 

 

 

 

1) 22,4

2) 17,3

3) 18,5

 

(2020)

 

1) 7

2) 8

3) 8

 

 

 

 

 

1) 13

2) 15

3) 10

-

 

 

(2023)

 

 

1) 6

2) 9

3) 5

 

 

 

1) 20

2) 16

3) 17

Piezīmes.
1Mērķis un rādītāji ir iekļauti politikas plānošanas dokumentā, kas vēl nav apstiprināts.