Politikas mērķis: nodrošināt profesionālās mākslas produktu un pakalpojumu kvalitāti un pieejamību sabiedrībai, dažādām tās mērķgrupām, kā arī sekmēt profesionālās mākslas izcilību / Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes „Radošā Latvija 2014-2020”

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2014)

Plānotā vērtība (2020)

Kultūras pasākumu apmeklējumu skaits gadā uz 1000 iedzīvotājiem [432]

Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam

196

200

Profesionālās mākslas pasākumu pieaugums reģionos, % (bāzes vērtība 2008.gadā 100)

Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes „Radošā Latvija 2014-2020”

125

135

Radošo industriju eksporta īpatsvars no kopējā eksporta (%) [118]

Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam

1,2

1,6

Kultūras un radošo industriju jomā strādājošo uzņēmumu īpatsvars no visiem uzņēmumiem (%) [119]

Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam

6,5

7,5

Valdības rīcības plāns

Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 158., 154., 155. un 158.punkts.

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

55 199 726

58 395 350

51 416 173

50 150 358

48 578 186

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

30,6

32

39,5

39,5

39,5

19.03.00  Filmu nozare

9 664 010

5 455 699

5 445 827

5 945 827

4 945 827

11

11

11

11

11

19.07.00 Mākslas un literatūra

26 296 658

27 768 806

27 772 548

27 677 806

27 659 337

-

-

-

-

-

22.02.00  Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas

2 308 322

3 801 647

1 139 647

1 139 647

1 139 647

0,8

-

-

-

-

22.12.00 Latvijas Valsts simtgades programma

4 860 358

10 624 659

6 700 816

4 651 703

4 778 000

2,8

4

11,5

11,5

11,5

25.00.00  Valsts kultūrkapitāla fonds

9 466 413

10 469 057

9 969 057

10 469 057

9 969 057

11

12

12

12

12

67.06.00  Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana

384 818

275 482

275 627

266 318

86 318

5

5

5

5

-

67.02.00  Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošanu

29 150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

2 189 997

-

112 651

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Kapitālsabiedrību skaits, kurās KM ir kapitāldaļu turētāja

16

16

16

16

16 

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Ar valsts atbalstu producētās filmas (skaits)

41

45

30

35

30

Izrādes un koncerti (skaits)

3 869

3 400

3 260

3 260

3 260

Latviešu daiļliteratūras izdevumi (skaits)

396

455

455

455

455

Publiskā patapinājuma izmaksu saņēmušie autori (skaits)

1 683

1 735

1 735

1 735

1735

VKKF konkursos atbalstītie projekti (skaits)

2 601

3 050

2 900

3 000

2 900