Politikas mērķis: uzlabot uzņēmējdarbības vidi un paaugstināt valsts konkurētspēju ̶ straujākam eksporta pieaugumam un produktivitātes tuvināšanai Eiropas Savienības vidējam līmenim/Ekonomikas ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.g.

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2020)

Ārvalstu tiešo investīciju (ĀTI) snieguma indekss (% no IKP, 3-gadu vidējais rādītājs)

Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pamatnostādnes 2013.‑2019.gadam

0,8

1,2

Privātā sektora ieguldījumi pētniecībai un attīstībai (P&A) (% no kopējiem ieguldījumiem)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam [172];

Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādnēm 2014-2020.gadam

22,3

48

Valdības rīcības plāns

24.1., 26.1., 27.1., 28.1., 37.1., 42.1., 43.1., 44.1., 45.1., 46.1., 47.1., 48.1.-3., 58.2., 155.5., 158.1.-2., 158.4.-5., 165.1., 216.1.-3., 217.1., 237.2., 247.1.

 

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

26437539

31 710 792

26978211

22040453

17573708

317

316

324

302

295

27.12.00 LIAA darbības nodrošināšana

1088244

1093766

1093766

1109401

1109401

51

51

51

51

51

28.00.00 Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana

3733969

5986451

4708367

4 888367

3758367

75

76

76

76

76

30.00.00 Tūrisma politikas ieviešana

798987

752813

752813

752813

752813

16

16

16

16

16

33.00.00 Ekonomikas attīstības programma(bez finansējuma daļas valsts galvojumu nodrošināšanai bankas aizdevumiem mājokļu iegādei vai būvniecībai)

552937

1310108

733163

233595

-

-

-

-

-

-

62.06.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2007-2013)

48835

-

-

 

-

-

-

-

-

-

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)

18802979

20367247

17384114

12920570

10042131

138

132

138

116

109

67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu finansējumu

7111

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67.06.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projekti

1270 030

1713482

1524976

1504646

1504646

37

35

36

36

36

69.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Kohēzijas fonda projekti

56870

285909

577592

411826

206854

-

-

-

-

-

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

77577

201016

203420

219235

199496

-

6

7

7

7

Citi ieguldījumi

 

 

 

 

 

LIAA ārvalstu pārstāvniecības (skaits)

21

20

20

20

20

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Atbalstītie komersanti starptautiskās konkurētspējas veicināšanai eksporta tirgos (skaits, kumulatīvs rādītājs)

511

701

1041

1171

1171

Izveidotie inkubatori (skaits)/ Jaunizveidotie komersanti, kuri saņem atbalstu inkubatoros (skaits, kumulatīvs rādītājs)

15/168

15/70

15/4001

15/450

15/500

Atbalstītie projekti pētniecības rezultātu komercializācijai jeb tehnoloģiju pārnesei (skaits, kumulatīvs rādītājs)

41

32

66

66

66

Pēcapkalpošanas projekti (skaits)

112

120

120

120

120

Identificēti eksporta projekti un pieprasījumi (skaits)

876

850

800

750

750

Īstenoti pasākumi tūrisma attīstības veicināšanai, t.sk. Baltijas jūras reģiona sadarbības ietvaros (pasākumu skaits)

21

19

19

19

19

Piesaistīti ārvalstu investīciju projekti (jauno projektu skaits/ projektu skaits no Fortune 500 sarakstā iekļautajām globālām kompānijām)

3/1

3/1

4/1

x

x

Kvalitātes rādītāji

Latvijas novērtējums Globālās inovācijas indeksa pētījumā (vieta)

34

27

25

25

25

Komersantu, kas izmantojuši eksporta atbalsta pakalpojumus, apgrozījuma pieaugums (salīdzinot divus iepriekšējos gadus, %)

1

2

1

1

1

Piezīmes.

1Ar 2020.gadu rādītājā ietverti (uzskaitīti) visi jaunizveidotie komersanti, kas saņem atbalstu (iepriekš tika uzskaitīti tikai tie komersanti, kuri ir izveidojušies inkubatora darbības laikā).