Politikas mērķis: uzlabot uzņēmējdarbības vidi un paaugstināt valsts konkurētspēju - straujākam eksporta pieaugumam un produktivitātes tuvināšanai Eiropas Savienības vidējam līmenim/Ekonomikas ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.g./

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vainormatīvie akti

Faktiskā vērtība (2017)

Plānotā vērtība (2020)

Ārvalstu tiešo investīciju (ĀTI) snieguma indekss (% no IKP, 3-gadu vidējais rādītājs)

Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pamatnostādnes 2013.-2019.gadam

1,1      

1,2   

Privātā sektora ieguldījumi pētniecībai un attīstībai (P&A) (% kopējiem ieguldījumiem)

Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam [172]

24,1    

48     

Valdības deklarācijas uzdevumi

24., 26., 27., 28., 37., 42., 45., 46., 47., 48., 57., 58., 71., 123., 155., 158., 237., 247. punkts

 

 

2017. gads
(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

27 150 795

34 011 736

31 710 792

24 902 169

19 771 433

283

 317

316

304

293

27.12.00 LIAA darbības nodrošināšana

1 087 250

1 093 836

1 093 766

1 093 766

1 093 766

52

51

51

51

51

28.00.00 Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana

3 511 985

3 794 718

5 986 451

4 658 367

4 888 367

76

75

76

76

76

30.00.00 Tūrisma politikas ieviešana

751 881

837 835

752 813

752 813

752 813

16

16

16

16

16

33.00.00 Ekonomikas attīstības programma (bez finansējuma daļas valsts galvojumu nodrošināšanai  bankas aizdevumiem mājokļu iegādei vau būvniecībai 2019.,2020. un 2021.g.)

609 283

1 272 543

1 310 108

733 163

233 595

-

-

-

-

-

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti  (2014-2020)

16 118 822

25 556 784

20 367 247

15 650 003

10 991 518

95

138

132

120

109

67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu finansējumu

22 311

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67.06.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projekti

1 617 845

1 238 273

1 713 482

1 490 054

1 463 224

36

37

35

35

35

69.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Kohēzijas fonda projekti

175 737

186 892

285 909

324 508

148 654

-

-

-

-

-

69.03.00 Atmaksa Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējuma saņēmējam par  veiktajiem izdevumiem no ārvalstu finanšu palīdzības

329 058

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

2 926 623

30 855

201 016

199 495

199 496

8

-

6

6

6

Citi ieguldījumi

LIAA ārvalstu pārstāvniecības (skaits)

21

21

20

20

20

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Atbalstītie komersanti starptautiskās konkurētspējas veicināšanai eksporta tirgos (skaits, kumulatīvs rādītājs)

365

520

701

882

1 117

Izveidotie inkubatori (skaits)/ Jaunizveidotie komersanti, kuri saņem atbalstu inkubatoros (skaits, kumulatīvs rādītājs)

15/27

15/15

15/70

15/90

15/168

Atbalstītie projekti pētniecības rezultātu komercializācijai jeb tehnoloģiju pārnesei (skaits, kumulatīvs rādītājs)

66

17

32

54

96

Pēcapkalpošanas projekti (skaits)

-

120

120

120

120

Identificēti eksporta projekti un pieprasījumi (skaits)

818

920

850

800

750

Īstenoti pasākumi tūrisma attīstības veicināšanai, t.sk. Baltijas jūras reģiona sadarbības ietvaros (pasākumu skaits)

21

19

19

19

19

Piesaistīti ārvalstu tiešo investīciju projekti (jauno projektu skaits/ projektu skaits no Fortune 500 sarakstā iekļautajām globālām kompānijām)

-

3/1

3/1

4/1

3/1

Kvalitātes rādītāji

 Latvijas novērtējums Globālās inovācijas indeksa pētījumā (vieta)

33

30

27

25

25

Komersantu, kas izmantojuši eksporta atbalsta pakalpojumus, apgrozījuma pieaugums (salīdzinot divus iepriekšējos gadus, procentos)

1,4

1

2

2

2